Can Policies Enhance Fertility In Europe?

در سه دهه اخیر در بخش صنعت کشورمان دهها میلیارد دلار صرف خریداری فناوری نوین کرده است ولی در بسیاری از موارد به دلیل اینکه هسته­های تصمیمگیر شامل کارشناسان و خبرگان ورزیده نبوده­اند، درعمل فقط ماشین آلاتی جدید خریداری شده است که ظرف چند سال بعد آن­ها هم به تدریج کهنه و فرسوده شده­اند و مشاهده می­شود که هیچ تلاشی برای تجهیز و ساماندهی موسسه­هاو سازمانهایی که به ارتقای سطح فناوری ملی کمک کرده باشند صورت داده نشده است. برخورداری انسان از فطرت الهی که ریشه و منشأ رشد و خیر و صالح او است. لذا به این دلیل است که این رفتار خیر و پسندیده را باید در جامعه توسعه دهیم. ایثار واقعی این است که یک کار ارادی برای افزایش رفاه دیگران و بدون توقع پاداش انجام دهیم. معارفی با اشاره به تعریف ایثارگری گفت: تعریف ایثار و فداکاری این است که انسان بدون توقع پاداش به دیگران کمک کند، چون همین که در قبال این ایثار یک پاداش روحی و معنوی در درون خود احساس می کنیم، کفایت می کند؛ بنابراین ایثار باید در درجه اول ارادی باشد، سپس بدون توقع انجام پذیرد. پیشینه قرآنپژوهی نشان میدهد که قرآن کریم، خاستگاه دانشها و نظریههای نوینی در عرصه فرهنگ و اجتماع بود.

علاوه بر این، مطالعات روششناسی فهم و تفسیر قرآن کریم، دانشها و مهارتهای برداشت این کتاب آسمانی را سامان میبخشد. بیان باورهای معرفتی، احکام و مقررات حقوقی و اخلاقی در قرآن، توسعه آن در سنت نبوی و تبیین آنها از سوی عالمان دینی موجب شد که مسلمانان قرنها جامعه خود را بر مبنای تعالیم قرآنی مدیریت کنند. حجتالاسلام سیدرسول موسوی، عضو هیئت علمی آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان- خبرگزاری موج اصفهان، توسعه دانشهای بشری در چند قرن اخیر از سویی، بعضی پندارههای باطل را میان کسانی که مرعوب این رشد فراگیر شدند، به وجود آورد. بسیاری از واجب های کفایی ما بالاترین کار اخلاقی هستند و واجب هم هست؛ به عنوان مثال کسانی که در راه خداوند شهید می شوند، ایثار کردند؛ چه بسا که هنوز به حد واجب کفایی نرسیده که همه بروند و در میدان جنگ حاضر شوند ولی کسانی می آیند و این کار را انجام می دهند که هم بالاترین کار اخلاقی است و هم فقهی وجوبی هم دارد البته از نوع وجوب کفایی است تا بحث ماهیت اخلاقی آن هم از دست نرود.

معارفی خاطرنشان کرد: هر کاری که اخلاقی است لزوما حکم فقهی برایش باز نمی شود. مطالعات روششناسی، از ضروریات هر علم، از جمله علوم انسانی و اسلامی است. امروزه، دیگر یک رشته یا زمینه فنی خاص، بدون تلفیق و همگرایی طیف وسیعی از علوم و فناوریها نمیتواند برای حل یک چالش مشترک فرارشتهای مورد استفاده قرار گیرد. معارفی اظهار کرد: بحث ایثار بیشتر به حالت تبری ای که دارد، مورد توجه قرار گرفته است؛ اینکه حالا تبری نیست واجب هم نیست، این نگاه درستی نیست. بنابراین، مىتوان گفتسیاست، ذاتى نهادهاى رسمى نیست و آنچه باید به عنوان موضوع علم سیاست مورد بررسى قرار گیرد، چیزى است که این نهادها و غیر آنها را سیاسى مىکند. مرجعیت قرآن یعنی علم و عقل، ابزارهایی در دست دین برای رشد و تعالی و پویایی جامعه هستند. جریانسازی قرآن در جامعه، سه مرحله اساسی دارد؛ کشف وضعیت موجود در عرصههای گوناگون زندگی انسان که دانشهای بشری در این خصوص میتواند کمک شایانی کند؛ کشف وضعیت مطلوب قرآنی با توجه به پرسشهای به دست آمده از علوم انسانی. ۸. برنامه ریزی برای فراهم آوردن زمینه های بروز خلاقیت ها و کشف استعدادها و زمینه سازی برای رشد اندیشه ها و شکوفائی منابع انسانی از طریق آفرینش و ارائه آثار نمایشی متناسب با منزلت فرهنگی کشور.

در اینجا، مطالعات راهبردی نقش مهمی در فرایندسازی و کشف مدلهایی مبتنی بر دادههای قرآنی ایفا میکند. انجام مطالعات روششناسی سبب غنا و بالندگی دانشهای قرآنی میشود و زمینه تولید علم قرآنبنیان را فراهم میکند. قرآن بهعنوان آخرین کتاب آسمانی، نه تنها در تلاطم تعارض علم و دین به زاویه نرفت، بلکه همپای علم و عقل به هدایت بشری پرداخت و امروز شاهد سخن از مرجعیت قرآن در تمام عرصههای زندگی بشر هستیم. با علوم انسانی میتوان ابعاد و زاویههای گوناگون حیات فردی و اجتماعی بشر را شناخت و با ذهنی اندوخته از مسائل و نیازهای بشری به سمت قرآن رفت. تنها بررسی مقالاتی که در آن تخصص موضوعی دارند و نیاز به ارزیابی دارد را بپذیرند و آن را به موقع ارزیابی کنند. ما ممکن است هرگونه اطلاعات شخصی ارائه شده به ما توسط شما که لازمه خدمات انتخاب شده شماست را گردآوری کنیم. مباحث روششناسی زیرمجموعه علوم انسانی قرار میگیرند و روشها بخشی از رفتار انسان را بیان میکنند که موضوع علوم انسانی هستند. شرکت در این مراسم که همزمان با سالروز بزرگداشت نظامی گنجوی برگزار میشود، برای عموم آزاد است.

دیدگاهتان را بنویسید