گلچین زیباترین اشعار در وصف پدر+ 100 شعر درباره پدر

اگرچه شهرت رباعیات مولانا به اندازه مثنوی نیست؛ اما در این کتاب اشعار معنوی و عرفانی بسیار زیادی بیان شده است که برای هر خوانندهای، عبرت و پند بسیار زیادی به همراه خواهد داشت. رعبى كه اهل ظاهر سنت و حديث پس از دوران متوكل و بعد تركان در مقابله با علومو فرهنگ يونانى و ترويج علوم شرعى ايجاد كردند به همراه شكستشرك و زندقه جلىدر شعر و نثر نيز مؤثر بود تا آنجا كه اشعار هر چه بيشتر صبغه دينى يافتند.با رواج فلسفه،كلام و تصوف به تدريجبسيارى از مضامين و مواد اشعار خمريات و زهديات كهدر حقيقت هر دو صورتى دنيوى داشتند در مقام حقيقى گذشت از عالم طبيعت و كثرات وحكمتيونانى اخذ مىشود،و صورت دينى و عرفانى پيدا مىكند.بىترديد ورود فلسفهيونانى توانستبه نحوى محرك متفكران اسلامى در بسط هنر دينى باشد.فلسفه يونانىبه مثابه ماده براى صورت نوعى اسلام قرار گرفت.عرفان و پيدايى غزل عرفانى شعردينى را مستقر ساخت و تجربه دينى در عرصه هنر را به سنت محكمى تبديل و مستقرنمود.

از طرف ديگر آرزو مي ­كند كه شخصي به­نام شاه­ بهرام مقدس از دوره كيان با هزاران پيل­ دمان به ايران بيايد و مشاهده كند كه ايرانيان از دست اعرابي كه با اندك سرباز به ايران هجوم آورده و دين خود را منتشر و شاهنشاهي را از بين بردند چه مي­كشند! گرچه خلفاى اوليه عباسى ظاهرا در امور دينى سختگير بودند،اما پس از هارون،سياستباز اباحيت را پيش گرفته،امور دينى را تا حدودى آزاد گذاشتند.اينان اهلتسامح و تساهل درامر دين بودند.هر دين و عقيدتى(ملل و نحل مشرك)را آزاد گذاشتهبودند.اما اين آزادى مستلزم استبداد عليه پارسايان اهل سنت و شيعه علوى(يعنى اهلاسلام حقيقى)و بعضى ملل و نحل بود.شخصى چون مامون از يك طرف دار الحكمه(اغلب حكمت و عقل آزاد از وحى-يعنى حكمت فلسفى)را تاسيس و از طرف ديگرمنشا پيدايى دوره محنت(شكنجه تفتيش عقايد)در اسلام گرديد،تا بازور و شكنجهعقيده معتزليان را مبتنى بر مخلوق بودن قرآن بر همه تحميل كند.

به هر تقدير عباسيان تا دوران متوكل،سياست تسامح و تساهل را نسبتبه اصحابعقايد و اديان جز شيعه علوى و پارسايان اتخاذ كرده بودند و اين گروه تا آنجا كه اهل هنرو صنايع و ثروت بودند،مورد تعرض قرار نمىگرفتند و هم اينان بودند كه تخم زندقهدوره مامون به بعد را پاشيدند-مراد از زنديقان همان آزادنديشان از دين،غير ملتزم بهوحى آسمانى با اخلاق اباحيت و فساد عقيده يعنى مانويان و دهرى مذهبان بودند. خطبه و خطيبانبه جهتخاص تا اين حد آلوده نشده و تا حدودى سلامتخويش را حفظ كرده بودند،كه علت اصلى آن عبارت بود از بار دينى فعاليتهاى رسمى اجتماعى و دعوت به اسلام كه درمضامين خطب وجود داشت.احتجاجات و تعرضات سياسى در رسالات (12) اين عصرحضورى جدى داشت.قصاص يا قصه گويان نيز در عصر اموى در عرصه هنر اسلامىظاهر شدند.آنان تمايل مردم را به عجايب و غرايب بر مىانگيختند و اوصاف و اعمالى ازبراى خداوند متعال نقل مىكردند.اين دوران را بايد رونق اسرائيليات و اساطير و امانىنيز ناميد كه بعدا در تفسير قرآن تاثير نهاد.

در پايان دوره اموى شاعران مقدمه عاشقانه قصايد( نسيب)را كه به طور اجبار برهمه اشعار غالب بود گسترش دادند و آن را مستقل كردند و به صورت غزل در آوردند كهمذكور افتاد. نوشتهاند که وی در دربار خود، یک دیوان ویژه شاعران ایجاد کرده است.همچنین، در سفرهایش، چهارصد شاعر حضور داشتند. مرده ام ، شاید که شد با بوسه ای “هستم” کنی! حق نداری اخم کنی ، همیشه باید بخندی ! اصل 15 قانون اساسی اصل مترقی ماست و باید به آن توجه ویژه داشته باشیم. از دیگر آثار منثور وی می توان به «نکات» اشاره کرد، این اثر در واقع بیانیه اعتقادی اوست که نظریات و آموزه های اساسی و اصلی عرفان بیدل را شامل می شود.

روزی که خیلی وقت بود انتظارشو میکشیدم رسید، قراره برم فرانسه پیش پسر داییم، آراد، اما در اصل من ایران میمونم، همه برای بدرقه اومدن از عمو و عمه تا خاله و دایی، مامان هم که مثل همیشه گریه میکنه. همانطور که می دانید عشق زیباترین احساسی است که در زندگی هر کسی اتفاق می افتد که هیچ وقت دوباره تکرار نمی شود و شاعران اشعار احساسی و بی نظیری در مورد این موضوع گفته اند که شما نیز می توانید به منظور ابراز احساسات تان به مخاطب مورد نظرتان شعر ناب عاشقانه ای را برای ارسال انتخاب کنید. از این روی به تقلید آنان در پی جذب شاعران وعالمان برآمده است.

اين رسم داستان پردازي در ايران باستان سبب ماندگار شدن و برجاي ماندن ويژگي هاي فرهنگ نژاد فارسي مي شده كه از سينه به سينه تا ظهور اسلام از نسلي به نسل ديگر منتقل مي گرديده است. گذشته از شعرِ ماني، در كتيبه (حاجي­ آباد) هم قطعه شعري موجود است كه توسط استاد (كريستين­ سن) ترجمه شده و در مجله كاوه سال دوم درج گرديده و مي­توان با مراجعهِ به آنْ از آن كلامِ موزون هجایي آگاهي حاصل كرد. اين شيوهِ داستان پردازي تا يكي دو قرن بعد از ظهور اسلام هم در گوشه و كنار ايران كم و بيش مرسوم بوده و با ظهور فردوسي و خَلقِ شاهنامه، از آن پس به صورت شاهنامه خواني درآمده و سببِ ابقای داستان ها و اِشاعه و ترويج زبان فارسي گرديده است.

بزرگترین کاری که پیش از شاهنامه فردوسی در تدوین کتابچههای پیشین درزمینه تاریخ ایران صورت گرفت، شاهنامه ابومنصوری است. یکی از معروف ترین آثار او، مثنوی معنوی است که مجموعه ای متشکل از ۲۵،۰۰۰ شعر شامل داستان ها، گفتمان های اخلاقی و قیاس های اخلاقی است که رابطه بین خود و خدا را کشف می کند. «پيامبر شمشيرى است هندى و آخته از شمشيرهاى خدا كه بر آن روشنايى طلبند».

آشنایی فارسیزبانان با ترجمه شعر ایتالیایی به وسعت آشنایی ایشان با شعر فرانسوی و انگلیسی و روسی و آلمانی نبوده است. 8. غلبه حالت جهاد اصغر در صدر اسلام و اهميت آن جهت فروپاشى نظام شرك جاهلى كهن اقتضاءمىكرد كه پيامبر(ص)نيز بر اين گونه شعر تاكيد ورزد.ساير صور شعرى از جمله اشعار حماسى وتراژيك يا اشعار عاشقانه و تغزلى چندان مورد توجه نبود.زمانى كه شعر«حسان»مورد ستايشقرار مىگرفت همواره از وارد شدن بلاى عظيم بر سر مشركين سخن به ميان مىآمده است كه خودبيانگر روح جهادى(جهاد اصغر)شعر است. امام فرمود«نفثبها روح القدس على لسانك»يعنى روح القدس اين بيت را بر زبان تو جارى كرد.

4. هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزيل على كل افاك اثيم،يلقون السمع و اكثرهم كاذبون،والشعراء يتبهم الغاوون الم تر انهم فى كل واد يهمون،و انهم يقولون ما لا يفعلون،الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و ذكر الله كثير(سوره شعرا آيات226-224). 6. سر انجام حسان بن ثابت از ولايت و ولايت على روى برگرداند و پشتبه حق و حقيقت نمود. امیدوارم بتونیم هر کاری از دستمون بر میاد برای رشد و پیشرفت این کانون ها و این شاعرها انجام بدیم. امروز در این مقاله اشعار انگیزشی متفاوتی که به شما انگیزه و انرژی مثبت میدهند در تمام زمینه ها برایتان آورده ایم.

بانی آن کار، یکی از امرای دولت سامانییعنی ابومنصور محمد بن عبدالرزاق است که سالها امیر شهر طوس بود. امیر ابومنصورِ عبدالرزاق مردی بود با فرّ وخویشکام وبا هنر وبزرگ منش اندرکامروایی وبا دستگاهی تمام از پادشاهی. 14.ابو تمام شاعر قرن سومى نيز در اين زمان با تاثير پذيرى از عقل و تفكرات فلسفى و علم النفسيونانى ابداعاتى در شعر حكمى داشته است. تمام نگرانی هایم به یک باره رنگ میباخت… در این باره نیز که از چه زمانی سرودن شاهنامه را آغاز کرده، تاریخ دقیقی دردست نیست. از دوران تحصیل فردوسی واین که چه متونی را فراگرفته آگاهی در دستنیست؛ اما روشن است که سراینده چنین متنی، نمیتوانسته فارغ از آموزشهایدینی وفلسفی رایجِ روزگارش باشد.

او نه تنها بر ضد شیعه ومعتزله واسماعیلیه سخت میگرفت که دردایره خود تسنن نیز از فرقهای در برابر فرقه دیگر حمایت میکرد وجنگ هفتادودو ملت را در گستره بیشتری دامن میزد. نام محمد شمس لنگرودی و محمدرضا شفیعی کدکنی را نیز میتوانیم در لیست اسامی شاعران معاصر موفق ببینیم که دستی در نوشتن شعر با درونمایه عشق و عاشقی دارند. ستاره | سرویس سرگرمی – شعر رحلت پیامبر (ص) علاوه بر سوگواری برای از دست دادن عزیزترین انسان یعنی پیامبر عظیم الشأن اسلام در شعر شاعران آیینی شیعه از جنبه ماجرای سقیفه، جانشینی پیامبر و غصب حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قابل تأمل است.

ج- نمونه ترانه: چنين به نظر مي­رسد كه شعر در زمان ساسانيان داراي تقسيم­ بندي خاصّي بوده كه از آن زمان به بعد به صورت ميراث به ما رسيده است و تقريباً محقّق شده كه اشعار آن روزگار كه پايه ­اش برروي (هجا) (سيلاب) قرار داشته درواقع هر پاره شعر يك بيت به حساب مي­ آمده است و اين تقسيم­ بنديِ امروزي مصراع دوگانه در يك بيت بعداً صورت عمل به خود گرفته و از طرفي تا اواخر دوره ساساني قافيه در شعر معمول نبوده و از اواخر دوره ساساني به­ تدريج قافيه در شعر معمول شده است.

موبدان دين زرتشتي بر شاهان نيز تسلّط داشتند به­ طوري كه سلسله ساسانيان تقريباً با دست آنها تأسيس و اداره مي­ شد. با اندك دقت در متنِ اين شعر معلوم مي­ شود كه اين شعر داراي قافيه مي­ باشد و معلوم مي­ كند كه شعر در اواخر دوره ساساني داراي قافيه شده و اين شاعر هم به­ همان سبك و رويه شعر خود را سروده است. در چنين شرايط و اوضاعى گروهى از شاعران زندقه زده و زنديق ظهور كردند كهعلاوه بر طرح مسائل فلسفى دنبالهرو سنن شعرى امويان بودند.اينان دامنه اشعارى را كه در باب شراب و لاابالىگرى بود وسعت دادند و مضامينى جديد از قبيل باغ و بستان وديگر مضامين را در شعر وارد كردند و متاثر از حكمتيونانى بدان عمق ملحدانهبخشيدند.

گاهی شاعران در جواب یکدیگر اخوانیه میسرودند. اين سرود به زبان فارسي دَري است (نه پَهلَوي) كه آن زمان در مشرق ايران و جنوب خراسان رواج داشته و از اشعار شش هجایي است كه در آتشكده «كركويه» واقع در مملكت قديم سيستان خوانده مي شده است. ویژگی شاخص قصیده در دوره مورد بحث ما، توجه به مسائل دینی، سیاسی و اجتماعی و پرهیز از مدح و مدیحه پردازی هایی است که در تاریخ قصیده پردازی رواج داشته است. می توانید این مطلب را با دوستان خود از طریق شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید. نثر خاص بیدل در این کتاب رنگ و بوی شاعرانه دارد و قدری متکلفانه به نظر می رسد.

وزن هجایي در حال حاضر، در ميان اكثرِ ملل اروپایي رواج دارد و اين وزنْ در دوره تمدن بشريّت از زمانِ زرتشت تا ظهور اسلام در ايران زمين متداول بوده و پس از آن شعر فارسي صورت عروضي به خود گرفته است. در کنار شرح حال شاهان وسلسلههایی چون طاهری وصفاری وسامانی، یاد ازفردوسی که تأثیرش در میان ایرانیان با دوامتر از همه آنان بوده، ضروری مینماید.کتاب بزرگ فردوسی، همیشه مورد توجه مردمان از هر طایفه وطبقه بوده ونه تنهابخشی از تاریخ این کشور را در خود جای داده، بلکه سبب ثبات وپایداری زبانفارسی وحفظ روحیه ملی در این کشور شده است.

دیدگاهتان را بنویسید