وظایف و سیاست ها

زلفی گل تاکید کرد: بر اساس سیاستهای کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری، تحول و ارتقای علوم انسانی از مسیر اقداماتی همچون «تقویت جایگاه و منزلت این علوم»، «جذب افراد مستعد و با انگیزه»، «اصلاح و بازنگری در متون، برنامهها و روشهای آموزشی» و «ارتقاء کمی و کیفی مراکز و فعالیتهای پژوهشی مربوط» دستیافتنی دانسته شده است. علیرغم اینکه بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی توجهات به علوم انسانی معطوف شد، اما این توجه عمدتا از جهت نسبت دستآوردهای این علوم با ارزشها و بینشهای دینی بود تا بهخاطر نقشی که این علوم میتوانند در مدیریت جامعه ایفا کنند. جالب اینجاست که علیرغم توجه خاصی که اعلام میشود دولت نهم و دهم به علوم انسانی مبذول داشته است، ریاست محترم جمهوری در توجیه آقای دکتر دانشجو برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میگویند ما میخواهیم در این دوره، وزارت علوم را بر اساس الگوی مهندسی مدیریت کنیم. و در نهایت جشنواره فارابی که ناظر به علوم انسانی است در سال 1386(پس از گذشت حدود سی سال از پیروزی انقلاب اسلامی) آغاز به کار میکند. در سالهای اخیر نیز هرچند به توصیه و تاکید مقام معظم رهبری، اقبالی نسبت به علوم انسانی ایجاد شده است، اما باز همچون دهههای آغازین انقلاب بحث از علوم انسانی و ضرورت تحول آنها ناظر به نسبت آن با آموزههای اسلامی است.

به عنوان مثال میتوان به قانون اساسی عراق اشاره کرد که در آن بیان شده است تعداد زنان عضو مجلس مجمع ملی عراق نباید از یک چهارم کل اعضا کمتر باشد و در انتخابات اخیر مجلس ملی این کشور، تعداد ۹۷ زن توانستند به پارلمان راه یابند. اما جمهوری اسلامی ایران و کشورهای اروپایی با وجود تعارضات ساختاری و تفاوتهای فرهنگی، ارزشی و داشتن تعاریف بعضا متفاوت از مقولاتی نظیر امنیت، عدالت، آزادی، حقوق بشر و تروریسم، به دلیل پیوند خوردن منافع ملی و اقتصادی دوطرفه همواره بهدنبال عبور از موانع وبحرانهای موجود در سر راه بودهاند. 1- تمرکز دادن همة فعالیتهای مربوط به رشد و توسعة اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کمدرآمد. همچنین اگر سیاستها و برنامههای سه دههی پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، در مییابیم که علوم انسانی از جایگاه ممتازی در میان سیاستمداران و مسئولین برخوردار نبوده است. زلفی گل گفت: آسیب فرهنگی دیگر در این زمینه، کمتوجهی به علوم انسانی در میان افراد دارای استعداد برتر است. منظومه دانشپژوهان علامه امینی: قوی بودن در دروس ادبیات و عربی در رشته علوم انسانی کمک بسیاری به دانش آموزانی که قصد دارند این رشته را انتخاب کنند، می کند اما متاسفانه اکثر آنها برای فرار از درس ریاضی به این رشته روی می آورند که این امر میتواند گاهی اوقات برای دانش آموزان مشکلساز شود.

کسانی که در یک زبان در سطح پیشرفته باشند، اجازه دارند با تایید مرکز دانشجویان علوم انسانی (Arts Student Central) دو واحد زبان مقدماتی را با واحدهای سطح متوسط یا پیشرفته جایگزین کنند. در این دانشکده هم اکنون 14 گروه آموزشی به فعالیت آموزشی و تحقیقاتی اشتغال دارند. اکنون پس از گذشت ۴۳ سال، چه عواملی باعث شده است که ما شاهد حضور حتی یک زن در بین وزرا نباشیم؟ این دانشکده هم اکنون شامل 4 گروه آموزشی می باشد. دانشکده علوم انسانی به عنوان اولین دانشکده دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی(ره) در سال 1384 با پذیرش دانشجو در رشته حقوق، شروع به فعالیت نمود. یکی دیگر از نمودهای کمتوجهی به علوم انسانی در کشور را میتوان در فرایند و نتیجهی نهایی نقشهی جامع علمی کشور ملاحظه کرد و چنانچه در نظر داشته باشیم که نقشهی جامع علمی کشور یکی از اسناد بالادستی است که برنامههای پنج ساله و سالانه کشور بر اساس آن تنظیم میشود، میتوان انتظار داشت که با اجرای این نقشه موقعیت علوم انسانی در کشور اگر بیش از الان تنزل پیدا نکند، بیشک ارتقاء نخواهد یافت. ۲۰. بررسی نیازمندیها ، مشکلات، نارسائیهای اجرایی و نحوه طرحها و برنامه های فرهنگی و هنری و تبلیغاتی و غیره در استانهای کشور و تهیه گزارشهای جامع از انجام موارد برای مقامات و حوزه های مختلف و پی گیری موارد تا حصول نتیجه.

در بعضی موارد ممکن است از شما بخواهند گزیدهی آثار هنری خود را ارائه کنید (مثلاً بازآفرینیها، عکسها یا ویدئوها) تا به پذیرش درخواست شما کمک کند. تلفیق مطالعه و تحقیق با فعالیت های تجربی در زمینه های شغلی فرصت درخشانی را برای دانشجویان این دانشکده فراهم نموده است تا بتوانند بیشترین درصد اشتغال پس از دانش آموختگی را به دست آورند. • مشارکت و اقدام در ایجاد ، توسعه ، بهره برداری و تجهیز تأسیسات فرهنگی ، سینمائی کتابخانه های عمومی استان . وی ادامه داد: برای تحول در علوم انسانی، باید اهمیت این علوم را در فرهنگ عمومی تثبیت کنیم و به دانشجویان علوم انسانی بها بدهیم، باید زمینه جذب افراد مستعد و با انگیزه را به این رشتهها فراهم کنیم و طرحی نو در برنامهها، روشها و ساختارها و شیوهها و متون آموزشی در این حوزهها دراندازیم. برای دورههای کارشناسی شرایط ورودی عمومی بینالمللی باید را تامین کنید. دانشجویان خارجی باید هزینهی امکانات و خدمات دانشجویی را بپردازند اما این هزینه در نرخ سالانه گنجانده شده است. در سال 2019، حداکثر هزینهی دانشجویان تمام وقت 303 دلار است. ۲۶. انجام دورهای نظرسنجیهای لازم درخصوص کتابخوانی، افکارسنجیکتابخوانان و ارزیابی کتابخانهها همچنین تهیه و تنظیم گزارشهای مربوطه و ارائه آن به معاونت متبوع و بهمنظور بهرهگیری از آن ها در اتخاذ تصمیمات لازم، پیشگیری و رفع موانع موجود و تلاش در بهبود روند توسعه کتابخوانی در کشور.

دیدگاهتان را بنویسید