وظایف و سیاست ها

بنابراین، گرچه پدیده سیاستیک پدیده انسانى اجتماعى است که با دیگر پدیدههاى انسانى – اجتماعى آمیختگى و تاثیرو تاثر خاص خود را دارد; آنچنان که تصویر و تصور آن به صورت جداگانه و متمایز از دیگر ابعاد انسانى بسیار دقیق، ظریف و مشکل خواهد بود; اما در هر حال چیزى است که حقیقت دارد و ما باید آن را به صورت متمایز و خارج از تاثیر دیگر ابعاد، افکار و ارزشهاى انسانى تبیین و تعریف کنیم; تا اولا بتوانیم به آنچه که دانشمندان مختلف از واژه سیاست و دیگر واژههاى معادل آن در زبانهاى دیگر هرچند به صورت ارتکازى، قصد مىکنند دست پیدا کنیم و با همه آنها درباره یک محور مشترک سخن بگوییم و درباره یک موضوع مشترک تحقیق و بررسى کنیم. از طرفی تغییر رویکرد در راستای تصمیمگیری درباره تسهیلات نیز مشهود است. اما در زندگی غربی که لذت مادی بر اساس محور رفاه مادی لذتبخش میشود، تلاشها لذتبخش نیست و تنها خوردن و استراحت حاصل از درآمد آن لذتبخش است، اما در نوعی از زندگی که محور هماهنگکنندهی زندگی قربالهی است، علاوه بر آنکه لذت مادی مثل خوردن و استراحت کردن لذتبخش و مجدد و ممدد حیات است، تلاشها برای بهدست آوردن آن لذتهای مادی نیز بهخودی خود معنا دارد و بهجتآفرین است؛ چراکه محور هماهنگکننده، قرب الهی و نه رفاه مادی است.

هدف نانوفناوری، استفاده از خواص و پدیدههایی است که تنها وابسته به ساختار و اندازه هستند و با اتمها و مولکولهای منفرد یا برونیابی خواص ماده در اندازه بزرگتر، تفاوت دارند. به گفته یکی از شرکتکنندگان در این مطالعه، مردم نیاز دارند بدانند چطور از فناوری جدید استفاده کنند. اگر صداهای مخالف از فرآیند تصمیمگیری حذف شوند، یا به همه افراد در این حلقه جهانبینی معیوب دیدگاه یکسانی داشته باشند و یا اینکه زیردستان مایل نباشند که به مافوقها بگویند ممکن است اشتباه کنند، این گرایش میتواند تشدید شود. یکى از افراد هیئت مذاکرهکننده چندى پیش حرف خوبى زد، گفت اگر به توافق هم نرسیدیم، آسمان به زمین نمىآید، دنیا به آخر نمیرسد؛ خب، نشود. در بررسی فناوری ها و نوآوری های دوران پیش از تاریخ، باستان شناسان عوامل و پیش شرط۔ وقتی که اجازه نمیدهند که شما برای زمین خودت از بیرون آب بیاوری، باید چاه حفر کنی و از درون زمین خودت آب بیرون بیاوری تا محتاج آب آن همسایهی بخیل نباشی؛ باید از درون خود استمداد کنیم و بتوانیم کارها را پیش ببریم. بارها ما گفتهایم کارى کنید که وابستگى مالى کشور به نفت کم و کم و کمتر بشود؛ خب، شما ملاحظه میکنید در ظرف مدّت کوتاهى قیمت نفت را به نصف میرسانند.

وقتی که شما نگاه میکنید به بیرون، مواجه میشوید با یک مسئلهای مثل کاهش قیمت نفت؛ ناگهان قدرتهای مستکبر با همراهی ایادی منطقهای خودشان متأسّفانه به این نتیجه میرسند که قیمت نفت را به نصف و گاهی کمتر از نصف برسانند؛ شما مواجه میشوید با یک چنین مشکلی؛ وقتی نگاه به بیرون باشد، این است. هیچ مسئولى معلوم است که راضى نیست و موافق نیست که در مقابلِ دشمنان کوتاه بیاید و براى اینکه مثلاً تحریمها برداشته بشود یا کم بشود، از آرمانها دست بردارند؛ خیلى خب، حالا که اینجور است، پس شما بیایید کارى کنید که کشور در مقابل تحریمها مصونیّت پیدا کند؛ اقتصاد مقاومتى یعنى این. اقتصاد مقاومتی یعنی ما بنای اقتصادی کشور را جوری تنظیم کنیم و ترتیب بدهیم که تکانههای جهانی در آن اثر نگذارد. من پیام رئیس جمهور آمریکا را که به مناسبت عید نوروز خطاب به مردم ایران کرده است دیدم؛ او در این پیام میگوید که شما بیایید حرفهای ما را قبول بکنید؛ در واقع محتوا و محصول حرف او این است میگوید در مذاکرات هستهای آن چیزی را که ما به شما دیکته میکنیم این را شما قبول بکنید تا در کشور شما کار به وجود بیاید، تا سرمایه به وجود بیاید، تا فعّالیّت اقتصادی در کشور شما راه بیفتد؛ یعنی همین نگاه دوّم.

امروز شرایط کشور به ما نشان داده است که این نگاه دوّم یک نگاه کاملاً غلط و عقیم و بیفایده است. آنچه ما میخواهیم بگوییم، این است که باید یک نفَس جدیدی به این کار داده بشود. اما مسئله مهم این است که یک فناوری زمانی میتواند به هدفهای فوق نایل شود و سودمند واقع گردد که در مقطع زمانی مورد نیاز ایجاد و محقق شده و زیرساختها و بسترهای جامعه نیز آماده باشد. پس از خرید و یکپارچه سازی فناوری در کسب و کار، مجبور میشوید بهای نگهداری از آن تکنولوژی را نیز بپردازید؛ توصیه میشود به صورت ماهانه عملیات نگهداری انجام شود و این کار میتواند بسیار پر هزینه باشد. این نگاه، نگاهی است که هرگز به نتیجه نخواهد رسید؛ باید نگاه کنیم به درون کشور، ظرفیّتهای درونی بسیار است. یکی از اصلیترین منابع توسعه نوآوری و فناوری در هر کشور، مراکز دانشگاهی و پژوهشی هستند که فعالیتهای آنها، بر سه رکن اساسی آموزش، پژوهش و توسعه فناوری استوار است. من تصدیق میکنم که تلاشهایی دارد انجام میگیرد – در طول این سالها همیشه تلاشهایی شده است – لکن کافی نیست.

دیدگاهتان را بنویسید