وظایف و سیاست ها

↑ «توطئه جدایی دین از سیاست – بیان جامعیت مکتب اسلام». باید طبقات محروم از پیشرفت اقتصادی کشور به معنای واقعی کلمه بهرهمند بشوند. ما بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ فعالان، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بیپایانی که در این کشور وجود دارد، که واقعاً این نیروها هم بیشمارند. چون مردم در میدان بودند، کارها پیش رفته؛ ما در زمینهی اقتصادی به این کمتر بها دادیم. با حرکت عادی نمیشود پیش رفت؛ باحرکت عادی و احیاناً خوابآلوده و بیحساسیت نمیشود کارهای بزرگ را انجام داد؛ یک همت جهادی لازم است، تحرک جهادی و مدیریت جهادی برای این کارها لازم است. خوشبختانه آقای رئیسجمهور با قاطعیت به من گفتند که آن کسانی که در دولت مسئول پیگیری این کارها هستند، تصمیمشان بر همین حرکت جدی و مجاهدانه است؛ خب، این خیلی خوب است؛ یعنی این لازم است، بدون این نمیشود پیش رفت.

همانطور که عرض کردم برخی از عوارض مؤثر بر اقتصاد کشورها تکانههای اقتصادی دنیا است که پیش میآید؛ مثل همان چیزی که در این سالها پیش آمد و در برهههای دیگری پیش آمده که این تأثیر میگذارد برروی کشورها. اولاً به همان دلیل مشترک بین ما و دیگر کشورها؛ ما با اقتصاد جهانی مرتبطیم، بنای بر همین ارتباط هم داریم، ما قصد جداشدن و مُنعزِل شدن از اقتصاد جهانی را بههیچوجه نداریم و در شرایط کنونی دنیا نمیتوان هم داشت؛ بنابراین متأثر میشویم از آنچه در دنیا در اقتصادهای جهانی اتفاق میافتد. گرایش به اقتصاد مقاومتی مخصوص ما هم نیست؛ امروز در بسیاری از کشورها – بخصوص در این سالهای اخیر – با تکانههای شدید اقتصادی که در دنیا بهوجود آمد، کشورهای متعددی به دنبال مقاومسازی اقتصاد خودشان برآمدند؛ البته هر کشوری شرایط خاص خودش را دارد. من در سه بخش، عرایضم را تقسیم کردهام: یکی فهرست این مؤلفهها است؛ بعد چند نکته برای اینکه ما چرا اقتصاد مقاومتی را امروز یک ضرورت میدانیم و دنبال میکنیم؛ و در بخش سوم هم الزاماتی که بایستی به آنها پابند باشیم. فرض بفرمایید که در مراکز تصمیمگیری، تصمیمگیری بشود روی قیمت نفت، یکوقت قیمت نفت را مِنباب مثال بیاورند به شش دلار، کما اینکه برای ما اتفاق افتاد؛ خیلی از اینها عادی نیست؛ اینها کارهای پیشبینیشده و مؤثر و به دنبال تصمیمگیریهای مشخصی است که از مراکزی دنبال میشود.

۱۵. رسیدگی به موارد تخلف مراکز فرهنگی و هنری چند منظوره در چارچوب موازین مربوط. رئیس جمهوری منتخب کره جنوبی که پیشتر در سمت دادستان کل این کشور فعالیت داشته روز پنجشنبه ۱۰ مارس و ساعاتی پس از پیروزی در انتخابات از قصد خود برای استحکام هر چه بیشتر روابط سئول و واشنگتن صحبت کرد و گفت که با ایجاد «ارتشی قدرتمند» به شدت با تحریکات کره شمالی مقابله خواهد کرد. ، تکیه بر ظرفیتهای داخلی است که در این سیاستها دیده شده؛ من بعد راجع به این ظرفیتها، باز مختصری توضیح خواهم داد: چه ظرفیتهای علمی، چه انسانی، چه طبیعی، چه مالی، چه جغرافیایی و اقلیمی. دهقانی ادامه داد: این کار توجیه اقتصادی برای پلتفرمها و اپراتورهای ارائهدهنده اینترنت نداشته و حتی مورد سوءاستفاده خدمات غیرمجاز مشخصشده در این مصوبه نیز قرار گرفته است. اینقدر عناصر آمادهی به کار، یا دارای مهارت، یا دارای ابتکار، یا دارای دانش، یا دارای سرمایه در کشور هستند که اینها تشنهی کارند؛ دولت بایستی برای حضور اینها زمینهسازی کند، اینها را راهنمایی کند که کجاها میتوانند توان خودشان را به کار ببندند، از آنها حمایت بکند؛ مسئولیت عمدهی دولت این است. ۲۴. حمایت از انجام فعالیت­های، فرهنگی، آموزشی، رسانه­ای، تبلیغی و ترویجی از قبیل برگزاری دوره­ها و کارگاه­های آموزشی، پدیدآوردن و انتشار محتوایی، آثار و محصولات فرهنگی، هنری و رسانه­ای مانند فیلم، کتاب، نشریه و رسانه برخط در حوزه وظایف و مأموریت­های محوله.

نقشهای خاص در مدیریت خدمات ITIL، همگی نیاز به مهارت ها، ویژگی ها و توانایی های افراد مربوطه داشته تا آنها بتوانند به طور موثر و کارآمد، کار خود را انجام دهند. داشتن این نوع از محیط مدیریت یکپارچه و خودکار به شرکت اجازه میدهد تا برنامههای کاربردی خود را سریعتر اجرایی کنند، با اداره و نگهداری سادهتر، و فناوری اطلاعات را قادر به تنظیم سریع منابع فناوری اطلاعات (مانند سرورها، ذخیرهسازی و شبکه) برای مواجه شدن با تقاضاهای کسب و کار غیرقابل پیشبینی میکند. در این رابطه با اشاره به موضوع سیستم تولید یکپارچه رایانه ای و ساختار آن، پیشرفتهای صورت گرفته در امور مختلف تولیدی اعم از طراحی، برنامه ریزی فرایند، ساخت، کنترل کیفیت، مدیریت تولید و ایجاد جزایر اتوماسیون و همچنین نقش فناوری اطلاعات در موارد مذکور تشریح گردید. هر سیستم از ورودیها، خروجیها، فرایند، بازخورد و محیط تشکیل شده است. من ده ویژگی را یادداشت کردهام که به شما عرض میکنم که اینها ویژگیهای این سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که مطرح شده و در واقع مؤلفههای این مجموعه است.

دیدگاهتان را بنویسید