وظایف و سیاست ها

به گفتۀ کریم سنجابی، نخستین وزیر خارجۀ ایران انقلابی، سیاست عدم تعهد ایران بر چهار رکن استوار بود: “تاریخ، موقعیت ژئوپلتیک کشور، آرمان­های معنوی و انسانی اسلام، و اصل مقابله به مثل کامل در مناسبات با دیگر کشورها” (رمضانی، 1380: 60). وی در زمینۀ سیاست نه شرقی و نه غربی گفت که “شعار نه شرقی و نه غربی” در ابتدا مفهوم کاملاً دفاعی و ملی داشته و منظور از آن احراز استقلال همه جانبۀ خودمان در برابر بیگانگان و ابرقدرتها و عدم اتکا به بلوکهای شرق و غرب، چه به لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی و چه به لحاظ اخذ و اقتباس ایدئولوژی از مکاتب مارکسیستی و کاپیتالیستی بود. ۲۲. بررسی و اعلام نظر در خصوص گزارش ها و شکایات رسیده از نحوة فعالیت مراکز تبلیغاتی در قالب ضوابط و مقررات مربوط. ۳. بررسی وتأیید صلاحیت متقاضیان تأسیس و فعالیت مراکز توزیع و فروش مطبوعات. ۱. طراحی برنامههای لازم جهت ارتقاء وگسترش سطوح کمی و کیفی آموزشهای (کوتاه مدت، بلند مدت، پودمانی) علمی ـ فرهنگی ـ هنری مرتبط به ویژه حوزه چاپ و نشر و صنایع وابسته با مدیریت و نظارت صحیح و هماهنگی و همکاری مراکز ذیربط درون و برون سازمانی. ٢٠. ایجاد و اداره مؤسسات و مراکز آموزشی در زمینههای فرهنگی، هنری، سینمایی، مطبوعاتی، خبری، میراث فرهنگی، گردشگری و زیارتی، اوقاف و امور خیریه و جرای برنامههای آموزشی یاد شده در سطوح مختلف براساس ضوابط تعیین شده.

۱۲. مشارکت در تهیه و تنظیم توافق و تفاهمنامههای فرهنگی (ملی و بینالمللی) و ارائه طرحها و برنامههای مناسب جهت اجرای مفاد مرتبط آنها. ۱۴. بررسی و ارزیابی و مدیریت و اجرای طرحها و پژوهشهای حوزه صنعت چاپ و نشر و اعلام نتایج حاصله و ارائه پیشنهادهای تسهیلی به معاونت متبوع و نظارت بر حسن انجام آنها. ۱۰. تهیه، تدوین و اجرای ضوابط مربوط به صدور یا لغو امتیازات و نحوه فعالیت انواع چاپخانهها (افست، دیجیتال، سیلک ) و نظارت بر آنها. ۵. بررسی صلاحیت و صدور کارت خبرنگاری برای متقاضیان به منظور فعالیت داخلی و بین المللی. ۱۱. تهیه وتدوین آییننامه صدور مجوز پیش از چاپ محصولات (غیر از کتب و نشریات) و نظارت و کنترل امور مربوطه. ۱۰. تهیه و تدوین ضوابط و آییننامههای برگزاری، تشکیل و نظارت بر جشنوارهها، همایشها، نمایشگاهها، مجامع، تشکلها و مسابقات مرتبط فرهنگی و هنری. ۵. تهیه و تنظیم ضوابط صدور مجوز تاسیس، تعلیق، انحلال، فعالیت و نظارت بر عملکرد رسانه های خارجی و عوامل خبری وابسته و مؤسسات خدمات رسان به رسانه های خارجی. ۲۳. تعیین ضوابط و دستورالعمل های مربوط و نظارت بر فعالیت های هنری اقلیت های دینی.

۱۹. بررسی عملکرد واحدهای مرتبط در حوزه های مطبوعات ، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری الکترونیکی داخلی و ارائه گزارش های دوره ای مورد نیاز به مراجع ذی ربط. ۲۹. شناسایی و بررسی جریانهای فکری کشور در حوزه نشر و آثار نوشتاری از طریق دبیران گروههای تخصصی ارزیابی و ارائه به معاونت متبوع. ۳. برنامه ریزی و ارائه راهکارها برای افزایش بهرهوری در صنعت چاپ کشور در چارچوب حوزه اختیارات. 1- ایجاد عزم ملی بر احیاء منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعة پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهرهوری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. مجلس نسبتاً مستقل و مقتدرانه عمل میکرد و همین مجلس خود یکی از مظاهر بروز خواستهای گروهها و طبقات مختلف جامعه که پشتیبانی مردم را که در مشارکت سیاسی انجام میشد با خود داشته است. ۲۴. ایجاد ، هماهنگی و وحدت رویه به منظور حسن اجرای مأموریت ها، وظایف و تکالیف در حوزة مطبوعات میان واحدهای استانی. ۲۰. انجام اقدامات لازم در جهت اجرای مصوبات شورای عالی اداری و نظارت بر حسن اجرای مصوبات ابلاغی شورای تحول اداری در سطح وزارتخانه، سازمانهای وابسته و ادارات کل استانی.

۲. برنامه­ریزی در جهت افزایش و گسترش ارتباطات بینالمللی دستاندرکاران حوزههای چاپ و نشر و صنایع وابسته. ۵. برنامه­ریزی جهت افزایش و گسترش ارتباطات بین اتحادیه ها و موسسات چاپ و نشر و صنایع وابسته جهت همکاری و انتقال تجارب. میدهد و همفکری و همجهتی را با همکاری و هماهنگیتوأم میکند. نتایج پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی، تأثیر مثبت معناداری بر هزینههای نمایندگی و تأثیر منفی معناداری بر بحران مالی شرکتها دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش نشان میدهد ارتباطات سیاسی بر هزینة سرمایه، تأثیر منفی معنادار و ارتباطات سیاسی بر عملکرد شرکتها تأثیر مثبت معناداری دارد. واقعگراییِ سیاسی پارادایمی مدرن و توصیفی ست، یا به عبارتِ دیگر، چارچوبی تئوریک و روششناختی ست، که رخدادها را در زمینهٔ روابطِ بینالملل تبیین کرده و در نهایت، پیشبینی میکند. ۲۰. هماهنگی در برگزاری همایش ها ، جشنواره ها ، نمایشگاهها ، سمینارها و نشست های داخلی و بین المللی ویژه صنعت تبلیغات و روابط عمومی. ۸.تهیه و تنظیم استانداردهای حرفه ای نشریات ونظارت بر حفظ این استانداردها در مطبوعات داخلی. از آنجا که سیاست خارجی ایران دارای اهداف میان و بلند مدت است، قضاوت در مورد نتیجه نهایی آن در کوتاه مدت امکان پذیر نمی باشد. ۱۳. هدایت و حمایت از موسسات هنری بمنظور افزایش تولید و نشر آثار هنرمندان کشور.

دیدگاهتان را بنویسید