هشدار چین به آمریکا: سیاست چین واحد قابل مذاکره نیست

چنانچه ملاحظه میشود در عبارت فوق بهداشت باروری به اندازه خود کنترل جمعیت اهمیت یافته است. متاسفانه تاثیرپذیری مسئله تنظیم خانواده یا کنترل جمعیت یا بهداشت باروری از روند غربی آن به همین جا هم خاتمه نمییابد. رئیس موسسه اندیشکده یقین افزود: باید این مسئله برای ما جا بیفتد که به اجرای سیاست درهای بسته روی بیاوریم، چون امروز کشورهایی همچون امریکا به این سیاست روی آورده اند. اولین دگرگونی در سیاست خارجی چین برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک با کشور های مختلف می باشد. چین با مشکلات که در ساخت بندر گوادر مواجه شد در صدد آن برآمد تا از طریق بازی سیاسی به اهداف خود دست یابد به همین خاطر، در سال ها اخیر سعی نموده است در معادلات سیاسی حضور داشته باشد. رئیس انجمن تنظیم خانواده در سال 1376 تصریح کرده بود که انجمنهای تنظیم خانواده جمهوری اسلامی از نظر مادی به کمکهای فدراسیون انجمنهای خانواده دنیا(IPPE) متکی است و تا به حال کمکهای مالی از مردم کشورمان دریافت نکردهایم. ب ـ آیات و روایاتی وجود دارد که فزونی جمعیت مسلمانان را یک معیار مهم هم در دنیا و هم در آخرت قرار داده است. این کشور هماکنون بزرگترین صادرکننده و دومین واردکنندهٔ بزرگ کالا است و دومین اقتصاد بزرگ دنیا بر پایهٔ تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد.

بدیهی است که یکی از نتایج ازدواج در اغلب موارد تولید و احیاناً تکثیر نسل است. تحلیلگران با نگاههای خاص و بعضا متفاوت و متضاد به این موضوع پرداختند و از زوایای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار دادند؛ بعضیها بلوکبندی جهانی را نیز در این موضوع دخالت دادند، برای مثال: چین، روسیه و ایران را جزو برندگان برشمردند و در مقابل عدهای دیگر این سه کشور را بازنده قلمداد کردند و این تضاد در تحلیلها گاهی اوقات آنقدر گسترده شد که برخی از کارشناسان، اسرائیل را یکی از برندگان معرفی کردند؟ 5- ضرورت توجه به رویکرد دینی درباره کنترل جمعیت نکته مهم دیگر در بحث کنترل جمعیت و تنظیم خانواده آگاهی از رویکرد دینی در این باره است. بنابراین، آمریکا باید نسبت به این واقعیت که ایران و هند، علاوه بر همکاری درحوزه انرژی، احتمالا در حوزه افغانستان و پاکستان همکاری نزدیکی خواهند داشت – و همچنین بازارشان را برای بازرگانی این دو کشور باز خواهند گذاشت – توجه داشته باشد. اگرچه در عبارت فوق، توجه به زمینههای اجتماعی، فرهنگی هر کشور مورد نظر قرار گرفته است؛ اما روشن است که توجه به این زمینهها جهت کم کردن تنشهای بومی، ملی و دینی مردم هر سامان است تا اجرای مقاصد سازمان مزبور با مشکلات کمتری روبهرو شود.

برای مثال وقتی تعداد نمایندگان اقلیتها براساس جمعیت مردمیشان رقم میخورد پس کم و زیاد شدن جمعیت، دقیقاً تعیین کننده است. آنچه که چین و هند فقیر در دهههای ۷۰ و ۹۰ میلادی را به بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان تبدیل کرده، جمعیت زیاد این دو کشور است. این ارقام جمعیتی نتیجه بکارگیری سیاست «یک خانواده، یک فرزند» است؛ با متوسط جمعیت هر خانوار که هم اکنون ۳٫۱ است که نسبت به یک دهه قبل که ۳٫۴۴ بوده است، نشانگر کاهش است. در آیات و روایات زیادی موضوعاتی طرح شده که هر کدام به نوعی با مسئله کنترل جمعیت نفیاً و اثباتاً مرتبط هستند. • محدودیتهای اعمال شده بر برنامه هستهای ایران، با خروج یکجانبه آمریکا از برجام، تا حد زیادی از بین رفته است. این مشکل به سه دلیل است: دلیل اول، اختلاف اقتصادی بین ساکنان شهری و روستایی است.دلیل دوم، رفتار نامطلوب دولت مرکزی با ساکنان روستا در مقایسه با ساکنان شهری است. نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس همچنین گفت: باید تمام توافقنامه ها، معاهدهها و پروتکلهای بین المللی در مجلس تصویب شود، مجلس قطعا از توسعه روابط با همه کشورها حمایت خواهد کرد.

سه کشور همچنین تسریع پیشرفت در گفتوگوها را خواستار شدند. با این روش ، موجودیت کشورهای ” سون ” ، ” لیائو ” و ” شی شیا ” به موقعیت مقابله و رقابت سه نیرو تبدیل شد . با این روش شمار کشاورزان بطور قابل ملاحظه ای افزایش یافت . ۵ نشان میدهد چین نقش نسبتا قابل قبولی در حل مناقشات میان ایران با کشورهای غربی خصوصا آمریکا ایفا کرده است؛ اما سیاست چین در قبال ایران همواره سیاست دوگانه و غیرشفافی است و ترجیح میدهد روابط ایران و کشورهای غربی در حوزه برجام به صورت شناور و غیرپایدار باقی بماند و از ایران به عنوان یک اهرم فشار در برابر آمریکا و غرب استفاده کند. در برخی روایات توصیه به ازدواج به هدف تکثیر نسل، صورت گرفته است. معرفی شدهاند. برخی محققان از مجموع این روایات اصل اولی را استحباب تکثیر نسل دانستهاند. در مجموع باید پرسید: «آیا این سیاستها به نفع نظام جمهوری اسلامی است؟ آمریکا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از چه جایگاهی برخوردار است؟ طی سی سال از زمان اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز تا کنون چین ضمن جذب و پذیرش موارد برجسته فرهنگی کشورهای مختلف جهان، فرهنگ خود را نیز به کشورهای دیگر معرفی کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید