نگاهى به مفهوم سیاست

شایعه معمولاً نقش ویژه ای را در سیاست بازی کردهاست. «خودکامگی شاهانه که میتوانست قدرت فائقه سلطنت را نهادینه کند و بدینسان شاه را قادر سازد که به نحوی اعمال قدرت نماید و نقش مجلس را در حد ادای وظایف تشریفاتی تقلیل دهد، پس از 1332 اتفاق افتاد.» (عظیمی، 1372، 468) در بهمن 1341 شاه بار دیگر در مسیر دیکتاتوری فراگیر گام نهاد. بزرگترین اسمها در اقتصاد را بشناسیم و دربارهی بعضی متغیرهای اصلی که فعالیتهای اقتصادی و تجاری بر اساس آنها اتفاق میافتد، قدری اطلاعات داشته باشیم. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمتها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی میشوند. کسانی که در حوزهی اقتصاد کلان کار میکنند مشغول مطالعهی شاخصهایی کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخشهای اقتصاد چگونه بر روی دیگر بخشها اثر میگذارد، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل میکند. تبصره 1- هریک از کمیسیونهای تخصصی مجمع در حوزة فعالیت خود، گزارش سالانهای از نحوة اجراء و پیشرفت سیاستهای کلی تهیه میکنند. ۱۸.بررسی دستور جلسات کمیسیونهای دولت و جمعآوری مدارک، مستندات و سوابق مربوط یا ارجاع به مسئولان ذیربط جهت اعلام نظر و پیگیری برای دریافت نظرات آنها به منظور ارائه به مقام عالی وزارت قبل از تشکیل جلسات یا انعکاس به کمیسیونها .

۴. کنترل و نظارت بر نحوه انجام وظایف حراست واحد های تابعه و سازمانهای وابسته، میزان موفقیت طرحها و برنامههای مصوب، از طریق دریافت گزارشها و بازدیدهای غیرمترقبه. و جوری هم هست که به اعتقاد من آثار و نتایج آن بلندمدت هم نیست؛ برنامهها برنامههای بلندمدتی است، لکن نتایج آن خیلی زود به دست خواهد آمد انشاءالله؛ یعنی شروع ثمرات این کار و احساس عمومیِ مردم برای شیرینی نتایج این کار انشاءالله دیر و دور از دسترس نیست. برای مثال علم اقتصاد به ما میگوید: افراد و شرکتها بهتر است در یک کار خاص، تخصص پیدا کنند و برای دیگر نیازهایشان دست به تجارت بزنند به جای اینکه بخواهند تمام نیازهایشان را خودشان تامین کنند. قبل از اینکه بدانیم اقتصاد چیست، باید بگوییم خشتهایی که بنای عظیم علم اقتصاد را میسازند، کار و تجارت هستند. هنگامی که ما نرخ سود کارت اعتباریمان را اندازه میگیریم یا بررسی میکنیم که یک ماشین جدید بخریم، خانهای را اجاره کنیم یا برای شام بیرون میرویم یا به تعطیلات میرویم، در همهی این تصمیمگیریها ما فکرها و محاسبات اقتصادی میکنیم. ما در جهانی زندگی میکنیم که منابع محدودی دارد و اقتصاد به ما کمک میکند تا این منابع محدود را طوری مصرف کنیم که نیازهای بیپایان ما را پاسخ بدهد.

مشکل اصلی اقتصاد این است که انسان در جهانی زندگی میکند که نیازهای بیپایان اما ابزار محدودی در اختیار دارد. همین حالا بیش از چهار میلیون دانشجو داریم که اینها در طول چند سال آینده فارغالتّحصیل میشوند؛ جوانان عزیز بدانند، این چهار میلیونی که میگویم، ۲۵ برابر تعداد دانشجو در پایان رژیم طاغوت است؛ جمعیّت کشور نسبت به آن موقع شده دو برابر، امّا تعداد دانشجو نسبت به آن موقع شده ۲۵ برابر؛ امروز ما این تعداد دانشجو و فارغالتّحصیل داریم. اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است؛ چرا که اقتصاد خرد بر روی عوامل کوچکتری تمرکز دارد که تصمیمگیریهای افراد و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد. در نتیجه قوانین علم اقتصاد باید بسیار کلی باشند و بر روی تمایلات تمرکز کنند. اقتصاد تمرکز بسیار زیادی بر روی چهار عامل تولید یعنی: زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار دارد. در پاسخ به این سوال که دقیقا اقتصاد چیست، باید گفت علم اقتصاد بر عمل انسانی تمرکز دارد که دانشی ناقص دارد و میتواند به شکلی نامنسجم و غیرقابل پیشبینی رفتار کند. مدلهایی که در اقتصاد کلان خلق میشوند و چیزی که این مدلها پیشبینی میکنند توسط دولتها به کار گرفته میشود تا سیاستهای اقتصادی را تعیین و ارزیابی کنند.

دانشمندانِ اقتصاد کلان، مدلهایی ایجاد میکنند تا بتوانند رابطهی میان عوامل متعددی مانند مصرف، تورم و پسانداز، سرمایهگذاری، تجارت جهانی و مالی، درآمد داخلی و تولید را توضیح دهند. اقتصاد کلان حوزهی نسبتا گستردهای است اما دو حوزهی اصلی وجود دارد که این شاخه را نمایندگی میکنند. اگر پوتین فردا پیشنهاد عقب نشینی از اوکراین را داده و بر روی انجیلهای ارتدکس روسی سوگند یاد کند که این کشور را برای همیشه به حال خود رها میکند، افراد کمی در اوکراین، اروپا یا ایالات متحده تضمینهای او را کاملا باور میکنند. امنیت در شبکههای کامپیوتری از دیگر مباحثی است که در قالب تعلیمات مرتبط با این گرایش قرار میگیرد. با اینهمه روند توسعه سیاسی در ایران فراز و نشیبهای خاصی داشته است که تاریخ توسعه سیاسی را با دیگر جوامع بهویژه جوامع غربی متفاوت میکند. فصل سوم کتاب دربارهی تاریخ روم باستان است و نویسنده در این فصل از تحسین دانته نسبت به امپراتوری روم میگوید.

دیدگاهتان را بنویسید