مفهوم و ضرورت کارآمدی فلسفه :: بسم الله الرحمن الرحیم ؛ «فقه جامع نظام ولایی

مثلا فرض کنید شما میتوانید در یک جامعهای زندگی کنید که هنر فقط در ذهن شما است. مثلا شما تعریف مثلث دارید، تعریف مثلث کلی است، هر مثلثی شامل آن است، تعریفهای بزرگ و کوچک دارید ولی تعریف یک تعریف است. یعنی دین چیزهایی را شامل میشود که فلسفه ممکن است درباره آنها انتزاعی صحبت کند. در بسیاری از روابط پستی ها و بلندی هایی وجود دارد آیا این واقعیت شامل شما نیز شده است ؟ واژه ی phusis از نظر نخستین فلاسفه ی یونان در برگیرنده ی تمامی هستندگان بود. شاید مهم ترین چهره معاصر در فلسفه غرب مارتین هایدگر (1889 تا 1976) باشد كه فلسفه وجودی را پایه ریزی كرد و از فلاسفه خواست به دنیای بیرون توجه كنند.

بالاتر از زیبایی حسی، زیبایی نفسانی است، اینها خیلی زیباتر هستند ولی باز زیبایی نیستند، باز زیبایی عقلی مثل حکمت و علم است، باز اینها نیستند، زیبایی، ایده زیبایی است. مبادی تصوریه همان تعاریف موضوع آن علم است که یا در خود آن علم و یا در علم بالاتر از آن تعریف میشود. جداسازی این گروه آخر از دیگران، تقسیم هوشمندانهای است که نشان از نگاه ژرف و حقیقتجویانه علامه نسبت به پدیدههای فکری و فلسفی موجود دارد. همینطور دربارۀ دو جنبۀ مهم از حیات انسان، یعنی خواب و آمیزش جنسی که در بررسیهای فلسفی کمتر مور فلسفۀ زندگی مجموعهای است از چند جستار یا مقالۀ فلسفی که مطابق تقسیمبندی رایج در حوزۀ «فلسفۀ اخلاق» قرار میگیرد.

برای آگاهی از گسترهی کشانده شدن لذتهای جنسی به محیطهای کاری و اجتماع، و اعترافات صریح بعضی از زنان کشورهای غربی دربارهی مزاحمتهای جنسی نسبت é ê به زنان و کودکان، ر.ک: احمد صبوری اردوباری، بهایِ یک نگاه؛ محمدتقی فلسفی، کودک از نظر وراثت و تربیت، ج 2، و روحالله حسینیان، حریم عفاف. عالم یک نسبتی با اینجا دارد، میآیم و میرویم، ولی یک وجه باقی دارد و آن این است که چون عالم وجه حق است، جنبه باقی دارد.

انسان سازنده است، صناعت دارد، غایت علم نظری شناخت حقیقت است، غایت حکمت عملی، عمل به خیر است نه شر، غایت صناعت انسانی- انسان ابداع میکند، میسازد، سازنده است – جمال است، این 3 ویژگی با هم پیوسته است. وجهی که الهی است همیشه جاودانگی دارد، هم در عالم هستی عنصر جاودانه است، خود حق جاوادانه است، یعنی حقایق آن طرف که رو به سوی حق دارد – هر چیزی که هستند – حقایق جاودانه هستند.

این حقیقت جاودانه حق است ولی ظهورهای مختلفی دارد. برای اینکه انسان مظهر تمام اسماء الهی است و حقیقت همه اشیا در او است، در جستوجوی حقیقت است. این خاصیت دین است که در تمام ابعاد وجودی انسان حضور دارد. یعنی هنر الهی باشد، جنبه تذکر داشته باشد، با ابعاد دیگر همخوان باشد. مثلا ارسطو و افلاطون درباره هنر صحبت میکنند، ولی دین تمامی ابعاد وجود انسان را در بر میگیرد، یعنی «توتالیته» است.

این آیه شریفه، فلسفه این عبادت انسان ساز را در یک جمله کوتاه اما بسیار پرمحتوا با “لعلّکم تتقون” بیان میکند. اما هرکدام راه­حلی برای این معضل بزرگ در پیش گرفتند و دو جهان­بینی نظام­مند برای مخاطبان خود ایجاد کردند. یعنی خود او ظاهر شده است، اگر این عالم را ظاهر و خدا را غایب بدانیم این شرک است. به همین خاطر «سنت» در نزد آنها برابر با «دین و حکمت» است، «perennial wisdim» حکمت جاودانه، دین جاودانه، دین فطری و دین حنیف است. از اصطلاحاتی که خداوند به پیغمبر گفته است: «فاقم وجهک للدین حنیفا» (اقامه کن وجه خودت را به دین حنیف).

قرآن میگوید دین حنیف «فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطرت الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون». «سنت الله التی فطرت الناس علیها لا تبدیل لخلق الله»، این هم در خلقت و هم در دین یعنی هم در کتاب تکوینی و هم در کتاب تدوینی ظاهر شده است. «فطرت الله التی فطرت الناس علیها» دین فطرتی است -که نه تنها «الناس»- بلکه همه وجود در آن سرشته شدهاند. این در همه ادیان الهی -در کنفوسیوس، بودا، مسیحیت در ادیان و همه حکمتهای یونان- یک اصل مهم است.

اصل نبوت اصلی جهانی است، بنابراین اصل دین هم حکمت است. مهمترین دلیل الزام حجاب در حکومت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر است که در ضرورت و وجوب آن بحثی نیست و سه مرحله انکار قلبی، تذکر زبانی و استفاده از قدرت برای آن شمرده است که نشان میدهد در اسلام استفاده از اجبار در حکم شرعی جایز است، البته در صورت شرایط و حفظ حدود. ستاره | سرویس مذهبی – حجاب مسئلهای که در تمامی ادیان آورده شده و مختص اسلام و مسلمین نیست. فلسفه مختص خواص است ولی دین برای خواص و عوام هر دو است.

ببینید آنها سنت را با دین یکی میدانند و قائل به دین جاویدان هستند، همچنانکه به حکمت جاویدان نیز قائل هستند. این اصلی در سنت الهی است که دین همان «سنت الهی» است، وجود سنت است. بازگشت به سنت خلقت که هم در انسان و هم در عالم ظاهر شده است. حقیقت، خیر و جمالیات لازم و ملزوم یکدیگرند، یعنی ذات انسان سازندگی است. در مادۀ ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته شده است. فلسفه میکوشد عامترین مفاهیم و مقولات را بررسی نماید و کلیترین قوانین جهان را.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: اجرای قوانین اسلام از سوی مسئولین سبب سعادت جامعه میشود. یکی از اتفاق های مهمی که نوعاً برای پسران و دختران در طول زندگی رخ می دهد مسئله ازدواج و تشکیل خانواده است. نمونه های متعدد ادبی و فلسفی را ارائه می دهد. در کلیت امر، کتاب درآمدی بر تحلیل فلسفی میتواند کتابی بسیار خوب برای کسانی باشد که خواهان یادگیری بیشتر فلسفه هستند. شاید بتوان فلسفه تاریخ هگل را بزرگترین تئوری فلسفی در مورد تاریخ دانست. امروز چیزی که واقعا بسیار بسیار مورد غفلت قرار گرفته عقل است، همه تفسیر بیخودی میکنند. وی اظهار کرد: کاربرد دیگر فطر به معنای گشودن و باز شدن چیزی است، چنان که در قرآن کریم آمده است: «إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ»؛ هنگامی که آسمان شکافته شود؛ چنانکه «افطار» به معنای گشودن روزه است.

دیدگاهتان را بنویسید