ماه – ویکی نجوم

لایه ی جوی که نور را پراکنده و باعث تشکیل سایه بر روی زمین می شود، در کره ماه وجود ندارد. وعدهاى است بر عهدۀ ما، که ما انجامدهندۀ آن هستیم. او به فیزیک بسیار علاقهمند است و در زمینه متون فیزیک در مجله فرادرس مینویسد. تصاویر سه بعدی، اطلاعات فنی و نقد و بررسی های دقیق و به روز از جمله این موارد محسوب میشوند. احتمال اول این است که مقصود از شش روز، روزهای یکشنبه تا جمعه باشد؛ چنانکه تورات بیان کرده و روز شنبه (سَبْت) را روز استراحت خدا معرفی کرده است؛ اما ظاهراً این احتمال خیلی بعید است؛ زیرا هر روز هفته برابر با مدت حرکت وضعی زمین یعنی 24 ساعت است؛ اما در لغت و عرف «یوم» گاه به معنای روز در مقابل شب میآید. در سورۀ نازعات اول بنای این یک آسمان که تودهای گاز بود را ذکر میکند و میفرماید زمین را پس از بنای این یک آسمان گسترش داد ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِکَ دَحَاهَا﴾؛ و در سورۀ فصلت ادامه بحث را میفرماید که پس از دحو الارض و قرار دادن کوهها و ایجاد برکت و امکانات رزق و روزی در زمین به آن تودۀ گاز ـ که پیشتر آفریده شده بود ـ پرداخت.

تا قبل از رواج گاهشمارهای قمری، در شبه جزیرهی عربستان و شام گاهشمارهایی به نام قبطی، سریانی، رومی و یهودی بود. همچنین در صورتی که جرم فردی در روی زمین ۱۰۰ کیلوگرم باشد، همان فرد در کره ماه هم ۱۰۰ کیلوگرم جرم خواهد داشت، با این تفاوت که وزنش روی زمین ۹۸۰ نیوتن و روی ماه ۱۶۲.۲ نیوتن خواهد بود. دلیل این تغییرات را باید در جریانهای الکتریکی زیاد در لایه یونوسفر جستجو کرد که در ارتفاع ۱۰۰ کیلومتری قرار دارد. قرآن کریم نیز هیچگاه نفرموده است که ما نجوم را رجم شیاطین قرار دادیم. اما دربارۀ اینکه رجم شیاطین چگونه و به چه دلیل است، در آیات قرآن کریم اشاراتی وجود دارد. پس بر اساس این آیات شریف، آذین بستن آسمان با حفظ همراه است، یعنی همان چیزی که وسیلۀ زینت است، وسیلۀ محافظت هم هست و همان چراغها وسیلۀ رجم هم هستند و دیگر شیاطین نمیتوانند استراق سمع کنند و اگر بخواهند از منطقهای عبور کنند، از هر طرف سنگباران میشوند.

ما آسمان نزدیکتر را با زیور کوکبها آذین بستیم و آن کوکبها ـــ و سیارکها ـــ را دژی ساختیم برای جلوگیری از هر شیطان سرکش تا گوش فرا ندهند به ملأ اعلی ـــ و کارگزاران عالم بالا ـــ و سنگباران شوند از هر سوی. مگر آن کس که دزدیده گوش فرا دهد که شهابى روشن او را دنبال میکند. پاسخ: با در نظر گرفتن قداست و عظمت مفسران بزرگوار باید عرض کنیم که: متأسفانه در تفاسیر مذکور، یک نکته مورد غفلت قرار گرفته که چارهای جز این ندیدهاند که «ثمّ» را از معنای واقعی خود که تأخیر زمانی است، خارج سازند. اشکال: درباره مقدم بودن آمادهسازی زمین نسبت به آسمانها در تفسیر المیزان آمده است که: «ثمّ» صرفاً بعدیّت در خبر را میرساند نه بعدیّت به حسب وجود و تحقق را. اشکال: اگر در فضا بالا و پایین نداریم چه دلیلی وجود دارد که بگوییم خداوند خورشید را مرکز گرفته است؟ همهٔ این کرات زمین و کرات بعدی بر گرد خورشید میگردند؛ پس خورشید مرکز است.

سپس بسته به موضع خورشید در فلک حاملش مقداری را با عنوان تعدیل (تعدیل شمس، q) بر آن افزوده یا از آن میکاستند، تا موضع حقیقی خورشید نسبت به اوج به دست آید. سپس به آن توده گاز و به زمین فرمان حرکت داد و آن را در دو روز به صورت هفت پیکرۀ آسمانی آراست. و آن را با زمین به حرکت آورد و به هفت آسمان تبدیل کرد. هرچند بطلمیوس در آثار خود به حرکت نقطه اوج خورشید و تغییر طول دایرةالبروجی آن اشارهای نکرده و موضع آن را ثابت فرض کرده است، اما برخی اخترشناسان مسلمان با انجام رصدهایی به این حرکت پی بردند و تغییرات آن را اندازهگیری کردند. زمین در حال چرخش بر محور خود در جهت شرق است که این پدیده باعث نمایان شدن اجرام کیهانی و ناپدید شدن آنها در طول زمانی معین میشود. 2. بنا بر ظاهر آیات زمین یکی بیش نیست و در هیچ آیهای تعبیر «ارضین» بهکار نرفته است. حال سؤال این است که آیا خداوند اینها را برای شیاطین «رجم» قرار داده است؟ و به یقین، ما در آسمان بُرجهایى قرار دادیم و آن را براى تماشاگران آراستیم و آن را از هر شیطان راندهشدهاى حفظ کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید