فروپاشی چلسی با تحریم آبراموویچ/ قهرمان اروپا قربانی شعار پوچ «جدایی ورزش از سیاست» شد

اهدافی مانند حاکمیت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، وحدت و یکپارچگی ملی، همایش سرزمینی و بهطورکلی مؤلفههای کلان قدرت ملی و سیاست جدید، یا جایگاه شایستهای در تفکر و عمل آنها نداشته است و یا به بهطور بیسابقه و متفاوت با جوامع مدرن، بسیار کمرنگ و ضعیف موردتوجه آنها بوده است. البته ما نمىخواهیم تاثیر افکار، عقاید و ارزشهاى مکتبى را بر سیاستبه طور کلى انکار کنیم و یا آن را کنار بگذاریم، سخن اصلى ما این است که در نخستین مرحلهاى که وارد علم سیاست مىشویم و مىخواهیم پدیده سیاست را که یک پدیده نوعى و فراگیر انسانى است و در همه جوامع انسانى با هر مکتب و فکر یا دین و آئین و یا بینش و ارزشى و در هر زمان و مکانى تحقق داشته است – مورد تعریف و تحقیق و بررسى قرار دهیم، ناگزیریم همان را که در همه جوامع تحقق دارد و همان را که یک پدیده و حقیقت نوعى است – برهنه از تاثیر و نفوذ افکار و ارزشهاى خاص هر جامعه – در مرحله نخستباز شناسیم و سپس در مراحل بعد تاثیر اختلافات مکتبى، فکرى و ارزشى را در حول و حوش مبانى و اهداف، اصول و روشها، شکل و سیستم آن و چیزهایى از این قبیل ملحوظ داریم.

اگر استمرار متناوب این بیتوجهی متقابل، هزینههای سنگینی را برای جامعه سیاسی ما به دنبال داشته است، درک درست و جامع از کارویژهها و تقسیمکار سیاسی و سپس تعهد رفتاری بهضرورت های قواعد بازی سیاسی، بهویژه لوازم تعامل سازنده بین آزادیخواهی و سیاستمداری، میتواند از دامنه آسیبها و هزینههای عرصه سیاسی بکاهد و چشمانداز مناسب و مطلوبی را پیش روی سیاست ورزی قرار دهد. این سیاستمداران اگرچه در مواجه با اهداف توسعه سیاسی، بر اساس گوناگونی ماهیت نظام سیاسی، متفاوت عمل میکنند، اما اولویت اول برای همه آنها، تأمین هدف سیاست یعنی قدرت ملی و سپس اولویت دوم یعنی تأمین یا عدم تأمین هدف توسعه سیاسی یعنی آزادی و حقوق فردی است. اگرچه بحث توسعه در افق تاریخی عصر روشنگری وجود داشته و ابعادی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز داشته و تحت عنوان مقوله «پیشرفت» مطرح بوده است، اما تئوریهای توسعه بهطور عمده پس از جنگ جهانی دوم مطرحشدهاند. 33) پس موضوع بحث در علوم سیاسى قدرت است; ولى قدرتى که در رابطه با نظام سیاسى یا حکومت استیا توسط آن اعمال مىشود. ۵. برنامه ریزی برای تدوین بسته های پرسشی مورد نیاز برای طرح های کلان و خرد افکار سنجی مرتبط با موضوع .

۷. ارائه پیشنهاد موضوع برای مطالعه و پژوهش به دفتر تخصصی ذیربط دفتر پژوهش و برنامه ریزی به منظور ساماندهی و توسعه فعالیت های قرآنی در حوزه تبلیغ و ترویج. بالطبع این استراتژی می بایست با گفتمان انتخابی این دوره یعنی آرمانگرایی انقلابی یا رادیکال در سیاست خارجی مطابقت داشته باشد تا امکان هماهنگی و همسویی سریع تر در حوزه نظری و عملی فراهم آید. سیاست به تعبیر هارولد لاسکی یعنی دانستن اینکه: «چه کسی میبرد، چه میبرد، چه موقع میبرد، چگونه میبرد و چرا میبرد». ۷. برنامه ریزی به منظور ایجاد ،ارتقاء ، تعامل و بهره برداری از ظرفیت های تبلیغی ترویجی قرآن و عترت بخش های دولتی ، عمومی و مردمی. ۹. تبیین منشور توسعه فرهنگ قرآنی و معرفی کارکردهای آن در دستگاه های دولتی. ۱. برنامه ریزی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی فعالیت دستگاه های دولتی ، عمومی و مؤسسات مردمی. ۲۷. تعیین و تدوین ضوابط مربوط به چگونگی تأسیس، اداره یا انحلال مؤسسات و دفاتر نشر، صدور پروانه نشر (مکتوب و الکترونیک) همچنین آییننامههای حمایتی، رتبه و سطحبندی ناشران و نظارت بر فعالیت آنان. ۱. پژوهش برای شناسایی و تحلیل عملکرد شخصیت های حقیقی و حقوقی فعال ، سرمایه های اجتماعی و برنامه ریزی ایجاد و ارتقای شبکه ارتباطی آن ها و تعیین و هدایت نقش آن ها.

۱۵. هماهنگی با دبیرخانه ها، کمیسیون ها و شوراهای مرتبط جهت هدفگذاری و تدوین اولویت های پژوهشی امور قرآن و عترت. ۲. فعال سازی شورا با کمیته هماهنگی امور قرآن دستگاه ها در استان ها و شهرستان ها. ۲۳. اظهار نظر در خصوص طرح ها و پژوهشها و فعالیتهای فرهنگی مرتبط با امور کتاب و کتابخوانی (آثار نوشتاری و اصحاب قلم و اندیشه) و نظارت بر حسن اجرا و انجام آنها. ۸. ارائه برنامه و فعالیتها در جهت جلب و جذب علاقمندان امور کتاب و کتابخوانی و پرورش استعداد و ذوق فرهنگی آنان از طُرقی چون مشارکت در برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی مرتبط. ۹. پیشنهاد حک و اصلاح قوانین، ضوابط و آییننامههای مرتبط با نشر کتاب وهمچنین موارد مرتبط با امور کتابخوانی به مراجع مربوطه از طریق معاونت متبوع در صورت لزوم. ۸. طراحی سامانه برای شناسایی ، حمایت و بهره گیری از ظرفیت و توان افراد خلاق و خلاقیت های امور قرآن و عترت. ۵. طراحی، تدوین و اجرای ضوابط، فرایندها ونظام نامه های حمایت از مؤسسات ،جلسات ، مکاتب و کانون های قرآن و عترت. ۴. نیازسنجی، برنامه ریزی و نظارت بر دوره های توانمندسازی فعالان قرآن و عترت با مشارکت مؤسسات مردمی و کانون ها.

دیدگاهتان را بنویسید