شعر نو عاشقانه + متن و اشعار احساسی و رمانتیک برای مخاطب خاص

بیدل آیینه خانه را فراوان در اشعار خویش آورده است و لیکن از آنجا که تشبیهات ایشان عمومی و عینی ولی توضیحات ایشان دیریاب و فردی هستند هریک از خوانندگان ایشان برداشتهای متفاوتی از این ترکیب دارند. زمینۀ این اشعار به صورت روشن و رنگ کرم کار شده و با نقوش ظریف گل و برگ تزیین گردیده است. برای شناخت عظمت اندیشهها و اشعار این شاعر سخنپرور میبایست که از اشعار این شاعر دیرآشنا در کتابهای درسی دانشآموزان دبیرستانی آورده شود و هر از چندگاهی عوامل اجرایی آموزش و پرورش در ایران از متخصصان این کار دعوت کنند تا این شاعر و اصطلاحات وی را برای دانشآموزان و همکاران تشریح نمایند و این جرقهای میشود برای تحقیق و تدبر در اشعار و آثار این شاعر صنعتپرداز و نیز میتوان با برگزاری همایشها و کنفرانسهای مختلف به بهانة زادروز و یا درگذشت این شاعر رازناک در دانشگاهها و مراکز علمی، ارزش وجودی او و افکار و اشعار و زبان و سبک او را بیش از پیش برای دوستارانش روشنتر ساخت.

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست… افرادي در جامعه شعري وجود دارند كه هيچ جاي خالي را پر نكردهاند. این نیاز در کودکان به نسبت پر رنگ تر از سایر افراد است و پاسخ دادن به این نیاز آنها، هم در شکل گیری شخصیت آنها و هم در افزایش عزت نفس و اعتماد به نفسشان و مهم تر از همه در پیشرفت تحصیلی آنها تآثیر چشم گیری دارد. وقتي در جامعه توليد خبر زياد باشد و حوادث اجتماعي لحظههاي فردي ما را پر كردهاند يك تركيب فردگرايي و جمعگرايي شكل ميگيرد.

او، با اشاره به جمله فروغ كه ميگويد: «من به تنهايي معتقدم كه بعد از قدم زدن در خيابان باشد» بيان كرد: فردگرايي با جامعهگرايي اجتماعي در تضاد نيست. اگر درد مشترك باشد نتيجه آن شعر شاملو ميشود كه ميگويد: «من درد مشتركم مرا فرياد كن» شاملو ميگويد «تو هم ميتواني درد مرا فرياد كني» چون درد او مشترك است. به همين دليل آثاري كه ارايه شد شايد به جهت صداقت در واكنشهاي هنري و ادبي قابل ارزش باشند اما در حد و اندازههاي آثار قابل توجهي نبود كه بخواهيم بگوييم مولفههايي در شعر اين دهه شكل گرفته است. وقتي كه سرعت حوادث بيشتر از سرعت خلق ادبي باشد شعر از جامعه عقب ميماند.

يعني بر خلاف دوران انقلاب كه شعر، موسيقيدانها، فيلمسازان و داستاننويسان پا به پاي انقلاب پيش آمدند، در دهه 80 با يك سري شعرهای اجتماعي روبرو شديم كه سرعت حوادث از سرعت خلق اثر هنري بيشتر بود. وي در ادامه بيان كرد: من به عنوان يك شاعر دهه 80 را بيش از آن كه بخواهم از منظر ادبي نگاه كنم اولويت را به حوادث و سرعت حوادث ميدهم. كرمپور توضيح داد: در دهه 80 بيش از آنكه اتفاقي ادبي در حوزه شعر بيفتد، اتفاقات اجتماعي و سياسي بودند. وقتي از آن جا شروع كنم به اين نتيجه ميرسم كه آنچه كه به نام شعر در دهه 80 اتفاق افتاد در چنين فضايي بوده است اما اگر آن فضا را كنار بگذارم و بگويم كه چه شعري در دهه 80 وجود دارد بحث خنثايي خواهد بود.

اگر به این نکته توجه داشته باشید و شروع جذابی را برنامهریزی کنید، حتما موفق خواهید بود. او در حال نابود كردن ريشه نشنيدن بود. غزلهایی را میبینیم که در قافیه آنها تصرف میشود یا در تعداد بیت، قواعد گذشته را کنار میگذارد از غزل سه بیتی گرفته تا پنجاه بیتی. اختلافنظرهایی که از آغاز تا کنون در حوزه تعریف شعر انقلاب اسلامی وجود داشته و دارد، به خاطر این است که ما در اغلب موارد «شعر انقلاب اسلامی» را با «شعر انقلاب» و «شعر عصر انقلاب» یکی میپنداریم، در حالی که هریک از این عناوین ماهیتی مستقل و متفاوت دارند.

به طور مثال، پاره شدن کفش و بخیه نما شدن آن از مسائلی بود که هر چند شاعران سبک عراقی و خراسانی هم با آن روبرو بودند و در طی زندگی خود به آن بر می خوردند؛ اما پیوسته از مطرح کردن آن در شعر خود طفره می رفتند. او اظهار داشت: ما ايرانيها در جامعه از 2 تيپ ضربه خوردهایم؛ به همان اندازه كه از ديكتاتورها ضربه خوردهايم از قهرمانان هم ضربه خوردهايم. او اظهار داشت: دموكراسي اين نيست كه هر كس در حوزه ادبيات حرف بزند. دموكراسي در ادبيات به اين معني است كه بدانيم صداي اصلي كدام است.

دموكراسي امتياز دادن به حقوق همه نيست؛ به نظر من دموكراسي شاخص شدن اقليت است. اين يك ايراد نيست؛ رابطه فرد با جامعه سرودن شعر اجتماعي را توجيه ميكند. وي ادامه داد: ما به جايي ميرسيم كه نيازي به استعاره نداريم و اين نوع شعر مدني است. ما در شعر مدني نيازي به استعاره نداريم. به اعتقاد من روشي كه شاملو دارد در زماني مناسب است كه ما جايگزيني براي او نداريم.

نا امیدی از جمله ی مضامینی است که در شعر بیدل، از کاربرد بیشتری نسبت به سایر مضامین برخوردار است. من به دليل داوري كه در ششمين جشنواره شعر خوزستان داشتهام متوجه اين مطلب شدهام. اين شاعر در ادامه گفت: من هميشه به ضرورت حرف ميزنم اما خيليها اين كار را نميكنند. شاید برای شما ممکن است پیش آمده باشد از دوست و رفیق چندین ساله خود بخاطر موضوع های مختلف و یا حتی کوچک دلخور و گلایه مند باشید و می خواهید به او بفهمانید که از دست او ناراحت هستید و گله دارید ما در ادامه این مطلب متن و شعر برای شما ارایه کرده ایم.

او را دوست نداشتی واز آن جهت او را بهخود نزدیک نگردانید واز او تمتعی نیافت. يكي از ويژگيهاي شعر نسل جديد اجتماعي بودن آن است اما شعر حافظ هم مختصات اجتماعي آن دوره را دارد و شعر حافظ در غزليات هم اجتماعي است. من با قاطعيت ميگويم كه شعر خوزستان داراي چهره شده است. امروز هر شهروندي زماني كه از حقوق خودآگاهي پيدا ميكند يك قهرمان است. به اين دليل ژانرهاي كلاسيك در دنياي امروز شكل نميگيرد. شهد در. کـام مـن وتوسـت. که مـن در خانه گلی بهاری دارم؟ ای محبوب من، چهره زیبایت را نشان بده، زیرا آرزوی باغ و گلستان دارم (و چهره ی تو همچون باغ و گلستان است).

و کنار تو مگر نقطه ی پایان دارم ؟ بی تو چه کنم با این آههای سرد و با برفی که بی امان میریزد و با سوزی که اینچنین بیرحمانه بر جانم مینشیند؟ ما با كسي كه به او اعتراض داريم حرف ميزنيم و شاملويي برخورد نميكنيم. رابعه از عربهای کوچیده به خراسان بود. اين تحول در مواجههاى كه شاعران با كلام خدا(قرآن مجيد)داشتندحاصل شد قرآن هيچ مشابهتى به كلام بشرى و شعر شاعران جاهلى نداشت.قرآن طى بيست و سه سال به حضرت نبى وحى شده بود. چرا همه شعر را به يك صورت فرياد ميزنند اما صداي کسی به گوش كسي نميرسد؟

رعبى كه اهل ظاهر سنت و حديث پس از دوران متوكل و بعد تركان در مقابله با علومو فرهنگ يونانى و ترويج علوم شرعى ايجاد كردند به همراه شكستشرك و زندقه جلىدر شعر و نثر نيز مؤثر بود تا آنجا كه اشعار هر چه بيشتر صبغه دينى يافتند.با رواج فلسفه،كلام و تصوف به تدريجبسيارى از مضامين و مواد اشعار خمريات و زهديات كهدر حقيقت هر دو صورتى دنيوى داشتند در مقام حقيقى گذشت از عالم طبيعت و كثرات وحكمتيونانى اخذ مىشود،و صورت دينى و عرفانى پيدا مىكند.بىترديد ورود فلسفهيونانى توانستبه نحوى محرك متفكران اسلامى در بسط هنر دينى باشد.فلسفه يونانىبه مثابه ماده براى صورت نوعى اسلام قرار گرفت.عرفان و پيدايى غزل عرفانى شعردينى را مستقر ساخت و تجربه دينى در عرصه هنر را به سنت محكمى تبديل و مستقرنمود.

پژوهشگران و صاحب نظران براي شعر ناب کودک امتيازات و مختصاتي قائل هستند که بعضي از شاعران کودک با ويژگي هاي سبکي خود، بيش و کم بدان نزديک شده اند. به همین دلیل شما باید برای معرفی خود، مراقب تمام حرکات و رفتارهایتان باشید تا فقط سیگنال های مثبت را انتقال دهید. حسینی توانست با انتقال تجربههای شاعرانۀ خود، در زمینۀ شعر کوتاه به نسل همروزگار و پس از خود، با عرضۀ فرمهای شعر کوتاه در دهۀ آغازین انقلاب مضمونهای اجتماعی را با شعر سازگار کند و به نوعی این شعرها را به دلیل کوتاهی و شتابی که در خود دارد، در ذهن و زبان مردم به راحتی تهنشین سازد.

شعر اجتماعی حافظ به شكل امروزي نیست بلكه فضاي اجتماعي را دارد. نكته جالبي كه در دهه 80 اتفاق افتاد اين است كه قبل از سال 85 عدهاي درباره نيمه اول دهه 80 حرف زدند اين عجله چه علتي دارد؟ ذهن شاعر ديروز شرطی نبود اما ذهن ما شرطي است. این شاعر توضیح داد: رهايش ذهن در شاعر كلاسيك با مفاهيم كلان راحتتر بود. فروغ تابو شکن بود و با مضامین و مفاهیم فلسفی-اجتماعی-سیاسی که در شعرش به آنها میپرداخت تابوهای بسیاری را شکست.

در این سبک کم کم استعاره ها و ایهام ها در قلمرو شعر فزونی گرفتند و معشوق نیز در لباسی از رمز و راز پنهان گردید دیگر از آن معشوقه های زمینی و عریان سبک خراسانی خبری نبود و دور هر معشوق را هاله ای از قداست و پیچیدگی گرفته بود که تشخیص زمینی و آسمانی بودن آن مشکل گشت چه برسد به مرد یا زن بودن آن. با ظهور ادبیات نو زن رخی مینماید و پرده تا حدی از عشق روحانی مولوی و معشوقه خیالی حافظ برداشته میشود.

چشمه کجاست تا که من آب کشم سبو سبو ؟ هنگامی که ابزارهای لازم را به دست آورد، به کشور خویش بازمی گردد و با علم و دانش بر اوضاع مسلط می شود. در اینجا «سعاد» اشاره می کند به زن آوازه خوان ژاپنی و شهرزاد قصه گوی رمان هزار و یک شب. یکی از مهمترین نکاتی که باید در روش های سخنرانی همواره به یاد داشته باشید این است که روش های سخنرانی را متناسب با موضوع سخنرانی خود بیان کنید تا تاثیرگذاری بیشتری بر مخاطب داشته باشد. به هر تقدیر در این گفتار اجمالی قصد نگارنده بر آن است تا در حد توان به برخی از ویژگیهای اسلوب نوشتار در شعر بیدل ( که به مثابه نمونه مشتی از خروار است ) اشاره شود.

دیدگاهتان را بنویسید