سیاست خارجی چین و جایگاه افغانستان در آن – روزنامه افغانستان

اما از نظر چین تحریمها باید به گونهای باشد که ایران همواره نیازمند همکاری اقتصادی با چین باقی بماند. افزود: پیشتر چند زن اویغور در باره اجبار کنترل زایمان و کاهش دستوری جمعیت صحبت کرده بودند اما تحقیقات جدید نشان میدهد فرآیند کنترل جمعیت در میان اقلیتهای چینی به صورت گسترده و سیستماتیک انجام میگیرد و فراتر از حد تصورات قبلی است. داشتن تعدادی زیاد فرزند نیز یکی از عوامل بازداشت اقلیتهای اویغور و زندگی آنها در اردوگاههای کار اجباری است. از طرفی تحقیقات “آدریان زنز” محقق چینی که قبل از انتشار در اختیار موسسه خبری اسوشیتیدپرس قرار گرفته، نشان میدهد که در سالهای اخیر هزاران میلیون دلار از بودجه دولت برای کنترل جمعیت به استان سینکیانگ اختصاص یافته است. از طرفی چین در پی رقابتهای استراتژیک خود با امریکا در چند سال اخیر بارها مورد تحریمهای یکجانبه امریکا قرار گرفته است. این استادتمام علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو در این مقاله که پربازدیدترین مطلب آخرین شماره سال ۲۰۲۱ نشریه معتبر فارن افرز (نوامبر و دسامبر) بوده است، ابتدا به تفصیل شکست تمامعیار «استراتژی تعامل» (Engagement)که کمابیش در طول دوران ریاستجمهوری ۴ رئیسجمهور (بوش پدر، کلینتون، بوش پسر و اوباما) در قبال چین پابرجا بود را به تصویر میکشد، رقابت ناگزیر ۲ ابر قدرت قرن ۲۱ را به عنوان «جنگ سرد دوم» توصیف و تفاوتهای آن با جنگ سرد قبلی را تبیین میکند.

در سال های اخیر، چین بازی سیاسی خود را تنها بر محور منافع اقتصادی تعریف نمی کند. در سال 230 قبل از میلاد ، امپراتور “چین ” روند اتحاد سراسر کشور را آغاز کرد . این دو رویداد، ساختار سیاسی بینالمللی در اواخر دوران جنگ سرد را دگرگون و روابط چین و ایران را نیز متحول کرد. رئیس موسسه اندیشکده یقین از وجود 5 لایه استراتژیکی سرزمین، لایه استراتژیک دریایی، لایه استراتژیک فضایی، لایه استراتژیک سایبری و لایه استراتژیک پولی و ارزی به عنوان پنج عنصر قدرت از صد سال گذشته تاکنون نام برد و افزود: سال گذشته یک جنگ پولی بین امریکا و چین شکل گرفت که در نتیجه 40 درصد ارزش پول چین نابود شد و البته این جنگ هم یک روز علیه ایران شکل گرفت؛ که به دنبال آن در یک روز 40 درصد ارزش پول ایران پایین آمد. اومیرزاق به سختی با قرض فراوان پول را به دست آورد و پس از آن با بدهی سنگین به قزاقستان گریخت. هدف از آن نیز پشتیبانی از شرکتهاییست که مطابق قانون فعالیت میکنند و نیز اطمینان حاصل شود که شرکتها با هر نوع مالکیت از توسعه برابر و رقابت عادلانه برخوردارند.

این قانون با بازداشتهای گسترده ضمانت اجرایی یافته است. ارتقای سریع جایگاه چین در عرصه بینالمللی از یك سو برد منافع آن را گسترش بخشیده است و از دیگر سو، محیط امنیتی این كشور را بسط داده است. با این حال، اقتصاددانانی که با شبکه خبری CNBC مصاحبه کردهاند، معتقدند که در خصوص لغو سیاستهای کنترل جمعیت در چین صرفاً بحث زمان مطرح است و دیر یا زود این کار انجام خواهد شد. مجموعه مصاحبهها و تحقیقات مجموعه خبری اسوشیتدپرس نشان میدهد که زنان اقلیت اویغور در چین به صورت مرتب در معرض تست بارداری قرار میگیرند. براساس آخرین آمار دولت چین، میزان زاد و ولد در اکثر مناطق اویغور نشین مانند “کاشغر” و “ختن” بیش از 60 درصد بین سالهای 2015 تا 2018 کاهش یافته است. نهادهای چندجانبه و حقوق بینالملل برای پیشبرد این ارزشها و هنجارها طراحی شدهاند و اغلب از فناوری برای تقویت آنها استفاده میشود. یک قزاق متولد چین در زمان بارداری سومش، با دستور دولتی برای استفاده از “آییودی” مواجه شد.

جمعیت زیاد میتواند یک تقاضای مؤثر برای صنایع داخلی یک کشور ایجاد کند و این یعنی تولید بیشتر در داخل که نتیجه آن افزایش نرخ رشد اقتصادی خواهد بود؛ لذا اگر کشوری جمعیت تولیدکننده به همراه بهرهوری مناسب داشته باشد، میتواند تولید و صادرات بیشتری کند، ارز آوری داشته باشد و دیگر شاخصهای مؤثر در اقتصاد را ارتقا دهد. قوم “هان” بزرگترین گروه قومی و بومی چین است و 92 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. مشکل جمعیت در هنگکنگ یک نگرانی همیشگی بوده اما هیچ سیاستی که رشد جمعیت در این کشور را پیشبینی کند وجود ندارد. پس از پایان جنگ عراق با ایران، تصور آمریکاییها این بود که دولت ایران برای بازسازی مجدداً به غرب و آمریکا مراجعه خواهد کرد و عملاً سیاستهایش را نسبت به آنها تعدیل خواهد نمود، اما اینگونه نشد. براساس گزارش سازمان ملل بیش از یک میلیون مسلمان اقلیت اویغور در استان “سینکیانگ” در غرب چین به صورت اجباری در اردوگاه زندگی میکنند. مقامات به او هشدار دادند در صورت عدم پرداخت این جریمه، باید به همسر و بیش از یک میلیون اقلیت قومی اویغور در اردوگاههای کار بپیوندد. تحقیقات آسوشیتدپرس براساس آمار و اسناد دولتی، مصاحبه با 30 زندانی اویغور، خانوادههای ساکن در اردوگاههای کار اجباری و یکی از مربیان در این اردوگاهها صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید