سیاستمدار – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

اقتصاد کلان در بنیادیترین معنای آن، شاخهای از علم اقتصاد است که با ساختار، عملکرد، رفتار و تصمیمگیریهای کلی سر و کار دارد و به جای اینکه تجارتهای فردی را مورد توجه قرار دهد، بر روی اقتصاد جمعی متمرکز است. در نتیجه قوانین علم اقتصاد باید بسیار کلی باشند و بر روی تمایلات تمرکز کنند. او در نوشتههای خود آورده است که کار، مواد اولیه و زمان باید به صورت بهینه در کنار هم جمع شوند تا بتوانیم بر کمبودها غلبه کنیم. اقتصاد تمرکز بسیار زیادی بر روی چهار عامل تولید یعنی: زمین، نیروی کار، سرمایه و کسب و کار دارد. برای مثال سطح بیکاری در اقتصاد به عنوان یک عامل کلی بر روی تامین نیروی کار یک شرکت تاثیر میگذارد. کسانی که در حوزهی اقتصاد کلان کار میکنند مشغول مطالعهی شاخصهایی کلی مانند نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمتها و در نهایت بررسی اینکه هر یک از بخشهای اقتصاد چگونه بر روی دیگر بخشها اثر میگذارد، هستند تا بفهمند اقتصاد چگونه عمل میکند. در اقتصاد کلان برخی متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، سطح قیمتها، نرخ رشد، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی و تغییرات در نرخ بیکاری بررسی میشوند.

امیدواریم بتوانیم تا آخرین چهارشنبه سال جاری توافقی با دانشگاه فردوسی مشهد برای تبدیل دانشکده علوم اداری و اقتصادی این دانشگاه به عنوان کانون مطالعات حوزه دیپلماسی با افغانستان و در مرحله بعد پاکستان داشته باشیم. علاوه بر این دانشجویانی که به دنبال منابع خاص برای نگارش رسالههای علمی و پایاننامههای خود هستند نیز میتوانند کتاب موردنیاز خود را از همین سایت سفارش دهند. یک نکته دربارهی اقتصاد مقاومتی که خب آقای دکتر درخشان انصافاً خیلی خوب صحبت کردند در این زمینه؛ اقتصاد مقاومتی، هم عزّت ملّی است، هم گرهگشایی فعلی است. ما در جهانی زندگی میکنیم که منابع محدودی دارد و اقتصاد به ما کمک میکند تا این منابع محدود را طوری مصرف کنیم که نیازهای بیپایان ما را پاسخ بدهد. در مقابل، اقتصاد خرد به تحلیل چگونگی عملکرد کنشگران فردی (که مصرف کنندهها و شرکتها هستند) و مطالعهی اینکه چگونه رفتار این کنشگران، کمیت و قیمت را در یک بازار مشخص تحت تاثیر قرار میدهد، میپردازند. اقتصاد کلان حوزهی نسبتا گستردهای است اما دو حوزهی اصلی وجود دارد که این شاخه را نمایندگی میکنند.

اقتصاد کلان با اقتصاد خرد متفاوت است؛ چرا که اقتصاد خرد بر روی عوامل کوچکتری تمرکز دارد که تصمیمگیریهای افراد و شرکتها را تحت تاثیر قرار میدهد. بر اساس همین تحلیل میتوان دریافت که چرا در سبک زندگی غربی پنج روز کار در هفته به شوق لذت پایان هفته انجام میشود. حوزهی دیگر شامل چرخهای است که اقتصاد کلان میکوشد عواملی را بررسی کند که رشد بلند مدت اقتصادی یا افزایش درآمد داخلی را محقق میکند. یک حوزه شامل فرآیند فهم علت و نتایج کوتاه مدت نوسانات درآمد داخلی است که با نام چرخهی کسب و کار شناخته میشود. نتایج حاصل از این تحلیل کاستیهای موجود در متن این قوانین را برجسته میسازد. از آنجا که راههای بسیاری برای به کار گرفتن نیروی کار و نیز راههای بسیاری برای اختصاص منابع وجود دارد، تشخیص اینکه بهترین روش برای رسیدن به نتایج مطلوب کدام است کار دشواری است. به عبارتی می توان گفت که فناوری به عنوان رشته کاربردی از علم به وسیله بیان ابزار، روش ها و مفاهیم موجود در یک حوزه علمی می باشد. فناوری اطلاعات از یک سو به عنوان «فناوری آزادی» توانایی های مردم برای دستیابی به داده ها و برقرار کردن ارتباط را گسترش می دهد و از سوی دیگر این امکان را برای دولت ها فراهم می آورد تا صافی هایی در مسیر پایگاه های اینترنتی قرار دهند و تحت پوشش مقابله با مطالب غیر اخلاقی مسیر تعداد قابل ملاحظه ای از پایگاه ها را به منظور مقابله با حرکت ها و دیدگاه های سیاسی و مهار آنها مسدود کنند.

همچنین این علم به ما میگوید که تجارت بر اساس یک چیز واسطه مانند پول، کارایی بیشتری خواهد داشت. معاون وزیر نفت به دهه چهارم اشاره و تصریح کرد: اما مهمترین دهه در طول ۴۰ ساله نخست انقلاب اسلامی که بیشترین پیشرفتها و افتخارها را بهدنبال داشت، دهه چهارم بوده است. فلسفهی اقتصاد همچون علمِ تصمیمگیری، زندگی روزمرهی ما را اداره میکند. برای همهی ما لازم است درباره اینکه اقتصاد چیست و چگونه زندگی روزمرهی ما را تحت تاثیر قرار میدهد چیزهایی بدانیم. البته ملت ما را نمیشناسند؛ مثل همهی موارد دیگر محاسباتشان غلط اندر غلط است. هنگامی که ما نرخ سود کارت اعتباریمان را اندازه میگیریم یا بررسی میکنیم که یک ماشین جدید بخریم، خانهای را اجاره کنیم یا برای شام بیرون میرویم یا به تعطیلات میرویم، در همهی این تصمیمگیریها ما فکرها و محاسبات اقتصادی میکنیم. حتی اگر ما به این مسئله آگاه نباشیم. او خود نیز گفته است که شرایط مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد. اینها چهار عنصری هستند که فعالیت اقتصادی را در جهان ما میسازند و هر یک میتوانند به صورت مجزا مطالعه شوند.

دیدگاهتان را بنویسید