سیاست؛ رمزگشایى از یک مفهوم پرابهام

در لغتبراى واژه سیاست مفاهیم بسیارى ذکر کردهاند و در فرهنگ علوم سیاسى نیز مفاهیم اصطلاحى متعددى براى آن به وجود آمده است. علی رغم این تمایلات و وجود زمینه های متعدد برای گسترش روابط مناسبات ایران و اروپا، سطح روابط پس از انقلاب همیشه پرتنش و متلاطم بوده است. ثانیا، این تعریف، شامل سیاستهاى بینالمللى نمىشود و نظیر همان بحثى که درباره حقوق بینالملل وجود دارد – که با نبود ضمانت اجراى بینالمللى باز هم مىتوان گفتحقوق بینالمللى داریم – در اینجا نیز وجود دارد; زیرا، توزیع ارزشهاى بینالمللى نمىتواند حاکمانه باشد و آن الزامى که یک حکومت، مىتواند در درون، نسبتبه افراد و تبعه خود داشته باشد، در سطح بینالملل وجود ندارد و هیچ حکومتى نمىتواند و حق ندارد چنین الزامى نسبتبه خارج از قلمرو خود داشته باشد. نکته دیگرى در اینجا جالب است مورد توجه قرار گیرد که در تقسیم فوق، تعاریف سیاستبه تعاریف دولتى سیاست و تعاریف قدرتى سیاست منشعب گردیده است و این خود به خود گویاى این حقیقت است که سیاستبه معنى علم و به عنوان یک رشته علمى در مقابل دیگر رشتهها ملحوظ شده و مورد نظر تقسیمکنندگان و تعریفکنندگان بوده است که یک دسته سیاست را به مثابه «علم دولت» و دسته دیگر آن را به مثابه «علم قدرت» دانستهاند هرچند از ضمن این تعاریف مىتوان حدس زد که هریک از دو گروه، سیاست را که یک پدیده اجتماعى و موضوع علم سیاست استبر چه پدیده اجتماعى تطبیق مىکند.

بنابراین، باید دید قدرت سیاسى، در کنار انواع و اشکال دیگر قدرت، چگونه قدرتى است و سیاستبا کدام چهره از قدرت ارتباط مستقیم دارد. که همگى آنها چهرههاى مختلف قدرتند و لازم است این قدرتها و این مفاهیم قدرتى را از هم تفکیک کنیم. 9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور و مشارکت جدی مردم و خانوادهها درزمینههای پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان. تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان. علاوه بر آن دولت ایران همواره از این موضوع شکایت داشته که دول عضو اتحادیه برای مخالفان دولت ایران نظیر سازمان مجاهدین خلق مامنی در خاک خود فراهم نموده اند و طالب سرنگونی نظام جمهوری اسلامی هستند. سیاستهای کلی اصل(44) و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجراء نماید. 15- تقویت هویت ملی جوانان متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی. روابط ایران و اروپا پس از انقلاب را نمی توان بدون در نظر گرفتن سابقه تاریخی آن درک کرد. 5- تقویت وحدت و هویت ملی مبتنی بر اسلام و انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی و آگاهی کافی دربارة تاریخ ایران، فرهنگ، تمدن و هنر ایرانی- اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی.

1-1- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفاء فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ. افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی. 1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل(44) را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت(شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهرهبرداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل(44) نباشد، حداکثر تا پایان برنامة پنجسالة چهارم(سالیانه حداقل بیست درصد(20%) کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. باتوجه به مسؤولیت نظام در حسن ادارة کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل(44) توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأتوزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. گسترش فعالیت رسانههای ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان. 6- توسعة فناوری اطلاعات(ویژه حفاظت از اطلاعات) و آیندهنگری درخصوص آثار تحولات فناوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه. 27- اهتمام به نظم، قانونگرایی، روحیة کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، بهویژه در کارگزاران و مسؤولان نظام و مبارزه با فساد. سفرهای خاتمی به کشورهای مهم اروپایی و سفرهای متقابل آنان به ایران سطح مراودات را ارتقاء داد.

11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بهمنظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیة اقدامات اجرائی و قضائی و حقوقی. 10- اصلاح نظام آموزشی کشور، شامل آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفهای، آموزشعالی و کارآمدکردن آن برای تأمین منابع انسانی موردنیاز در جهت تحقق اهداف چشمانداز. 14- اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور درجهت حفظ ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایهگذاری مولد و اشتغالآفرین. مارکسیستحکومت را آلت دست طبقه حاکم دانسته و آن را داراى ارزش منفى قلمداد مىکند و هگل نیز همان را تجلى اخلاق و عقل انسان در جامعه و داراى بالاترین ارزش معرفى مىکند. گاهی نیز ترمِ سیاستِ واقعی را در معنایی کنایهآمیز و تحقیرگر به کار میبرند و به سیاستی اشاره میکنند که بر قهر و اجبار تکیه دارد و غیراخلاقی، یا ماکیاولیایی ست. همزمان با این گفتگوها، برخی همکاریها از قبیل همکاریهای تجاری، تشکیل گروههای کاری مشترک در مواردی چون تجارت و سرمایهگذاری، مبارزه با مواد مخدر، انرژی، پناهندگان، نهادینه کردن روابط اتحادیه اروپا با ایران و غیره نیز صورت گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید