• سایر اهداف با رضایت شما

صندوق توسعه فناوریهای نوین به عنوان ارائه کننده متنوعترین خدمات مالی در تجاریسازی فناوری در کشور، توانسته است از طریق بهره مندی از مشاوران خبره و شبکه همکاران خود در زیست بوم فناوری کشور، تاثیر قابل توجهی در جهت رفع دغدغه های تامین مالی شرکتهای فناور، ایفا نماید. این شرکت به مدد متخصصین خود توانسته است در زمینههای نصب و راهاندازی سامانههای بانکی، مشاوره و اجرای طرحهای امنیتی شبکه و نرمافزاری، طراحی و توسعه نرمافزارها و ارائه راهحلهای جامع بانکداری الکترونیکی و سنتی به فعالیت بپردازد. در این پژوهش، مهمترین ابعاد مدیریت دانش در سازمانهای دولتی بُعد «اجتماعی» و بُعد «فنی» است. به نقل از ویکیپدیا، آیتی به مطالعه، طراحی، توسعه، پیادهسازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستمهای اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامههای نرمافزاری و سختافزار رایانه میپردازد. اگر دقت کنیم در این هرم تنها علومی قرار دارند که یا تحلیلی هستند(همچون ریاضیات) یا تجربی(سایر علوم) و کنت برخلاف فلاسفهی پیشین، برای معارف فلسفی هیچ جایگاهی در هرم معرفتی قائل نیست. ما خودمان را بایستی درست کنیم، اصلاح کنیم که از ضعفهای ما دشمن استفاده نکند.

لذا روی اقتصاد تکیه میکنند برای اینکه وضع مردم خراب بشود تا بهخاطر خرابی وضع، از اسلام و از نظام اسلامی منصرف بشوند. در عرصهی واقعی اقتصاد -آن اقتصاد واقعی- خیلی کار دارد انجام میگیرد، خب، بعضی از آنها منطبق با این سیاستها است، بعضی از آنها نیست؛ آنهایی که هست ترویج بشود، آنهایی که نیست جلوگیری بشود یا لااقل کمک نشود؛ لااقل این است که کمک نشود. ما امروز در مسائل فضایی، در مسائل هستهای، در نانو، در فنّاوری زیستی و دیگر موارد گوناگون، پیشرفتهای زیادی داریم، پیشرفتهای مهمّی داریم؛ این پیشرفتها ناشی از همین گفتمانسازی است. یعنی وقتی که بحث شکستن خطوط مقدّم علمی و نهضت نرمافزاری و تولید علم مطرح میشود، دنبال میشود، گفته میشود در دانشگاهها و تبدیل به گفتمان میشود، نتیجه این میشود که بنده گاهی اوقات که اینجا مینشینم و مثلاً مجموعهی دانشگاهی -چه دانشجو، چه استاد- میآیند، میبینم همان حرفهایی را که ما مثلاً گفتیم، اینها دارند همان حرفها را به عنوان مطالبه بیان میکنند؛ این میشود گفتمان، این گفتمان است، این خوب است؛ وقتی اینجور شد، آنوقت این پیشرفتهای علمی پیش میآید. اوّلاً پیگیری برای تحقّق قطعی طرحها؛ ببینید، ما یک تصمیمی میگیریم، ابلاغ هم میکنیم، اصرار هم میکنیم، امّا اگر تا آخر خط نرویم و این آبی را که از چشمه جاری شده به مزرعه نرسانیم، کار تمام نیست؛ کارِ تمام آن وقتی است که همهی این کارهایی را که ایشان و مجموعهی همکار ایشان در دولت در مورد این کارهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انجام دادهاند، یکیکِ این طرحها به نتیجه برسد؛ یعنی تعقیب کنند و قدمبهقدم دنبال کنند این کارها را؛ این مسئلهی اوّل است که به نظر بنده خیلی مهم است و باید انشاءالله انجام بگیرد.

اشاره کردند به حرکات مردم اصفهان در زمینهی اقتصاد مقاومتی؛ بله، بنده هم همین عقیده را دارم. مردم اصفهان در انفاق -انفاق مال در راه خدا- آنچنان گشادهدستی میکنند که از دیگران جلو میافتند امّا در زندگی معمولی صرفهجویی میکنند که باز در این قسمت هم از دیگران جلو میافتند؛ هردویش خوب است. از اینرو بسیاری از کشورها جهت عمومیت بخشیدن به استفاده از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زدهاند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است. امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد. ۱۸. تهیه، تدوین و پیشنهاد طرحها ، ایده ها و آئین نامه های مورد نیاز بخش فرهنگ و هنر به مراجع ذی صلاح جهت تصویب. ۵. اتخاذ سیاست ها و برنامه ها به منظور تامین نیازهای شغلی در عرصه فرهنگ و هنر. وضع کشور، منظور فقط وضع داخلی و مشکلات موجود و همین مطالبی که گفتند -مسائل مربوط به روستاها، عدالتخواهی، اقتصاد مقاومتی، مشکلاتی که هست، مشکلات مدیریّتی، مدیریّت جهادی و مانند اینها- نیست؛ اینها البتّه جزئی از واقعیّتها است. اولین بار از سلاح هستهای که یکی از کاربردهای مخرب فناوری هستهای است در ۱۶ ژوئیه 1945 برای بمباران دو شهر ژاپنی هیروشیما و ناگازاکی توسط آمریکا استفاده شد پروژهای که ساخت چنین بمبی را دنبال میکرد پروژه منهتن نام داشت.

من در یکی دو مورد از این چیزهایی که مطرح بود، پیغام دادم بهوسیلهی جناب آقای حجازی که سؤال بشود که این مورد و این کارِ بخصوص، جایگاهش در مجموعهی سیاستهای اقتصاد مقاومتی چیست؟ تمام تلاش خودشان را بگذارند که این فعّالیّتها را همسو کنند با همین سیاستها و اگر یک فعّالیّتی وجود دارد که با این سیاستها همسو نیست، جلویش را بگیرند؛ یعنی واقعاً این، یکی از کارهای اساسی است. ریسکهای متفاوتی در قوانین مختلف محافظت از دادهها وجود دارد. اطمینان از اینکه همه نقشها و روابط بین سرنخ ها (Lead) و هر گونه تامین کننده که در زیرمجموعه قراردادقرار میگیرد، مستند و نگهداری شده و تحت کنترل توافق نامه قراردادی قرار می گیرند. این باید قابل توضیح باشد؛ یعنی هرکدام از این کارهایی که انجام میگیرد، در مجموعهی سیاستهایی که ایشان و مجموعهی دولت تنظیم کردهاند بایست جا داشته باشد. یک گزارش خوبی را آقای دکتر جهانگیری دادند از ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ خب حالا اینکه ایشان میگویند «من اختیاراتم افزایش پیدا نکرده»، این واقعاً خبر خوبی برای من نیست، ما توقّعمان این است که ایشان به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ خب، آقای رئیس جمهور هم به ایشان حقیقتاً اعتماد دارند، ما هم که ایشان را قبول داریم و بنابراین خوب است که همینطور بتوانند واقعاً به معنای واقعی کلمه فرماندهی کنند؛ چون در زمینهی همین کارهایی که انجام گرفته نکاتی هست که عرض خواهم کرد.

دیدگاهتان را بنویسید