زن در شعر واندیشه مولوی

از بین اشعار مولانا، تعدادی از غزلیات مشهور و عاشقانه او را انتخاب کردهایم. وی تا شش سال پس از این تصمیم،کوشید تا متن مورد پسند سلطان غزنوی را فراهم آورد وبه او بسپارد. در کنار شرح حال شاهان وسلسلههایی چون طاهری وصفاری وسامانی، یاد ازفردوسی که تأثیرش در میان ایرانیان با دوامتر از همه آنان بوده، ضروری مینماید.کتاب بزرگ فردوسی، همیشه مورد توجه مردمان از هر طایفه وطبقه بوده ونه تنهابخشی از تاریخ این کشور را در خود جای داده، بلکه سبب ثبات وپایداری زبانفارسی وحفظ روحیه ملی در این کشور شده است.

با اندك دقت در متنِ اين شعر معلوم مي­ شود كه اين شعر داراي قافيه مي­ باشد و معلوم مي­ كند كه شعر در اواخر دوره ساساني داراي قافيه شده و اين شاعر هم به­ همان سبك و رويه شعر خود را سروده است. بخش تاریخی شاهنامه خداینامکهایی است که از عصر ساسانی برجای ماندهونوعی وقایعنویسی داستانی از عصر ساسانیان است. اینروستا تاکنون برجای مانده ودر پانزده کیلومتری شمال شهر مشهد، مرکز دهستانتبادکان است. یکی از این شاعران ایرانی بیدل دهلوی است که همه اشعار بیدل را خوانده اند و برخی هم آثار بیدل را با دقت مورد تفسیر قرار داده اند.

در این بیت نیز حافظ برای بیان مقصود خود از عناصر و اصطلاحات معماری بهره گرفته و به نظرش این اصطلاحات و عناصر میتوانند منظور او را به بهترین شکل به مخاطبش برسانند. در واقع برای داشتن ذهن، جسم و زندگی سالم همواره باید کار کنیم و در تلاش برای ساماندهی امور خود باشیم.پس میطلبد که با یافتن ششارژرها و شارژخالی کن های خود ، در صدد غنی سازی فکر و اندیشه خود باشیم تا مشکلات و مسائل پیش رو ، باعث زمین خوردن ما و انحراف از مسیر رشد و پیشرفت نشوند.

زمانی که وی مصمم شد شاهنامه ابومنصوری را به نظم درآورد، برای یافتن آنتا بخارا رفت؛ اما نسخهای از آن را نیافت. ستاره | سرویس فرهنگ و هنر – شعر همانند پرندهای است که از قلب شاعر عاشق پرواز میکند تا خود را بر فراز قلب معشوق برساند و در آنجا منزل کند. گذشته از شعرِ ماني، در كتيبه (حاجي­ آباد) هم قطعه شعري موجود است كه توسط استاد (كريستين­ سن) ترجمه شده و در مجله كاوه سال دوم درج گرديده و مي­توان با مراجعهِ به آنْ از آن كلامِ موزون هجایي آگاهي حاصل كرد.

از دید اسلامی، آن دوران، دورانی جاهلی وفاقد هویت دینی ـ الهیاست. زمانی که وی کتابش را به سلطان محمود غزنوی تقدیم کرد، چشمداشت صلهوکمک از او داشت. پروفسور جكسن امريكایي كتابي به نام (كتاب ماني) نوشته كه در آن تعدادي از اشعار ۹هجایي و ۱۲هجایي ماني را به چاپ رسانيده است. همین طور غضائری شیعی که ازری برای وی قصائدی فرستاده وصله دریافت کرده است. با این که فردوسی در اشعارش از یک دوره تاریخی غیرِ دینی ستایش زیادیکرده بود، اما به لحاظ تربیت خانوادگی یک مسلمانِ شیعه مذهب بود که تأثیر عقیدهمذهبی او را در اشعارش شاهدیم؛ اما همان گونه که گذشت، نمیبایست فردوسی رایک عالم دینی پنداشت؛ درست همان طور که نباید از آن روی که زبان پارسی راحفظ کرده، از همه آنچه در شاهنامه آمده، ستایش کرد.

میرصفدرعلی خان در سال 1886 میلادی حاکم یکی از ایالتهای شمال شرقی پاکستان بوده و هنگامی که نیروهای استعماری انگستان در دسامبر 1891 آنجا را مورد هجوم قرار دادند، میرصفدرعلی به شهر کاشغر در سرزمین چین گریخت. او همچنین به خاطر آزار واذیت مخالفان دینیخود، از سوی مورخان سنی مذهب مورد تأیید واز سوی مخالفانش مورد نکوهشقرار گرفته است. ابنبابویه، عالم معروف شیعه، در کتاب عیون اخبار الرضا ـ که درآن اخبار زندگی امام رضا علیه السلام را آورده، از این ابومنصور نیز روایاتی نقلکرده است. امروز هم آنجاست ومن در سنه 510 آن خاک را زیارت کردم.

هر غزل مردانی با چندین ترکیب بدیع و متفاوت ارائه میشود: «از خوان خون گذشتند صبح ظفر سواران / پیغام فتح دارند آن سوی جبهه یاران». اینکه یاد بگیرند کسانی هستند که آنها را مشتاقانه دوست دارند اما هنوز نمی دانند که چگونه احساساتشان را بیان کنند یا نشان دهند. دیدگاه قرآنی او نه آنچنان که دیگران از قرآن برداشت ناصحیحی دارند . از طرف ديگر آرزو مي ­كند كه شخصي به­نام شاه­ بهرام مقدس از دوره كيان با هزاران پيل­ دمان به ايران بيايد و مشاهده كند كه ايرانيان از دست اعرابي كه با اندك سرباز به ايران هجوم آورده و دين خود را منتشر و شاهنشاهي را از بين بردند چه مي­كشند!

بخشی از همینخداینامکها را ابنمقفّع (م142) تحت عنوان سیر ملوک الفرس به عربی ترجمه کرد.از این قبیل آثار، میتوان به کتابهایی مانند کارنامه اردشیر بابکان، پندنامه بزرگمهربختگان و کتاب تاج اشاره کرد که مورد استفاده برخی از مؤلفان عرب نیز قرارداشتهاست. برخی از دوستان و شاعران هم دوره با ایرج میرزا مانند محمدحسین شهریار و وحید دستگردی، در سوگ او اشعاری سرودهاند. به هر روی، تنها شرایطمساعد موجود در درگاه میتوانست کسانی مانند عنصری بلخی، فرخی سیستانیومنوچهری دامغانی را فراهمآورد. نيز در رساله (درخت آسوريك) كه احتمالاً در زمان اشكانيان و در شمال ايران تدوين شده و بيشتر آنها اشعار ۱۲هجایي مي­باشد و استاد بهار هم آن را در مقاله­ هاي خود ذكر كرده ­اند و يا در چامه (شاه بهرام) كه اثر منظومي آن در آمدن شاه­ بهرام مقدس و از سروده­ هاي بلافاصله پس از ظهور اسلام است مي­ توان به نمونه­ هاي ديگر اشعار هجائي دوره ساسانيان آشنا گرديد.

دولت غزنوی، وارث تلاشهای فراوانی است که در دوره سامانی برای حمایتاز علم وفرهنگ صورت گرفت. سالهای پایانی دوره سامانیان ودوره نخست عصر غزنوی، شاهد حضور شاعریبرجسته با نام حکیم ابوالقاسم حسن فردوسی است. یکی از معروف ترین آثار او، مثنوی معنوی است که مجموعه ای متشکل از ۲۵،۰۰۰ شعر شامل داستان ها، گفتمان های اخلاقی و قیاس های اخلاقی است که رابطه بین خود و خدا را کشف می کند. نوشتهاند که فردوسی پس از آن که از محمود ناامید شد، هجونامهای درباره اوسرود ووی را سخت نکوهش کرد.

سالهای پایانی دورهسامانی، خراسان گرفتار آشوبهای چندی بود تا آن که محمود غزنوی به سال 387بر آن تسلط یافت وآرامش برقرار شد. رمانهای عاشقانهای که در ادامه برای شما معرفی خواهد شد به دلیل چاپ رمان لینک دانلود نخواهد داشت. شما میتوانید معرفی رمان را خوانده و در صورت پسند اقدام به خرید رمان از فروشگاههای معتبر کتاب کنید. از دوران تحصیل فردوسی واین که چه متونی را فراگرفته آگاهی در دستنیست؛ اما روشن است که سراینده چنین متنی، نمیتوانسته فارغ از آموزشهایدینی وفلسفی رایجِ روزگارش باشد. سلطان محمود غزنوی به دلیل سنیگری شدید ومتعصبانه خود، همواره موردطعن بوده است.

نوشتهاند که وی در دربار خود، یک دیوان ویژه شاعران ایجاد کرده است.همچنین، در سفرهایش، چهارصد شاعر حضور داشتند. میتوان گفت که از روی انگیزه دینی، نمیتوانسته چندان مدافع این جریانباشد؛ اما بدان دلیل که وی شاهد عالمان و فرهیختگان و ادیبان در دربار شاهانبهویژه دربار بویهیان ری، زیاریان گرگان و مأمونیان خوارزم بوده اس. این شاعران، تربیت شده عصرسامانیاند که در دوران آشفتگی اوضاع سامانی، به سوی سلسلههای دیگر، از قبیلچغانیان وخوارزمیان وحتی بویهیان در ری رفتند که حتی شعر عربی رامیپسندیدند. همچنین وی به دلیل آتش زدن کتابهادر ری مورد طعن قرار گرفته است.

شاید این حکایتاشاره به آن باشد که شاهنامه ابومنصوری چندان هم مورد اعتنا نبوده؛ والا چگونهممکن است که فردوسی مجبور شود تا بخارا برود؛ اما نسخهای از آن را به دستنیاورد! در زیر بهترین اشعار مولانا درباره دلتنگی شامل شعر مولانا در مورد فراق، شعر مولانا درباره تنهایی و شعرهای مولانا درباره جدایی آورده شده است. فرّخی سیستانی (م 429) یکی دیگر از این شاعران است که در روزگار خلف بناحمد صفاری در سیستان، ستایشگر یکی از دهقانان بود. یکی دو باربر سامانیان خروج کرد و به آل بویه پناه برد؛ اما بار دیگر موقعیت خود را همچناندر طوس حفظ کرد.

هر زنی دو مرد را دوست دارد ! شعر کوتاه، سرودهای منسجم است که فرمی فشرده دارد و در کمترین کمیت، بیشترین معنا را میرساند. باید یک شخصیت عادی را متفاوت دوست داشت ! وساز مهتران واندیشهای بلند داشتونژادی بزرگ داشت به گوهر واز تخم اسپهبدان بود. در ایران هم شعر و ادب از سالیان گذشته دارای جایگاهی خاص بوده است و شاعران بزرگ ایرانی از جمله حافظ، سعدی و… البته در قدیم آیینه را از فلزی میساختهاند که در اثر صیقل دادن فلز تبدیل به آیینه میشده است و به آن آیینة چینی میگفتند؛ و در درمان بیماری لقوه نیز از آن استفاده مینمودند ولی این آینه به مرور زمان و در اثر ترکیب شدن با آب و یا هوا، زنگار میگرفت و صفا و درخشندگی خویش را از دست میداد.

جنازه فردوسی را به دروازه رزان بیرون همی بردند. درون دروازه باغی بود ملک فردوسی را، او را در آن باغ دفنکردند. فردوسی از کار خویش بهره مادی نبرد، اما اثر وی بهطور شگفتآوری در میانتودههای مردم باقی مانده واز آن روزگار تاکنون موقعیت خود را حفظ کرده است. شاهنامه منظومی را مسعودی مروزی ساخت که به جز چندبیت چیزی از آن برجای نمانده است. اما هر آدمی باید یک نفر را داشته باشد …

یکی اینکه ما همۀ تاریخ گذشتۀمان را تنها میتوانیم در ادبیاتمان پیدا کنیم، چرا که میتوان گفت تقریباً منبع مکتوبِ غیر ادبی از گذشته در دست نداریم و هر چه از گذشتهها لازم است که از منابع مکتوب استخراج شود، باید به سراغ منابع ادبی و یا حتی دقیقتر اینکه به سراغ شعر رفت. ولى در مقابل، شعراى با ایمان و پر همتى بودند که باج به فلک نمى دادند، و این قریحه ملکوتى را در طریق آزادگى انسان ها، پاکى و تقوا، و مبارزه با دزدان و غارتگران و جباران به کار گرفتند و به اوج افتخار رسیدند. ـ آینه­خو: یکی دیگر از آفرینشهای بیدل در زمینة ترکیبات آیینه، آینه­خو بودن یا صاف و یک­دل بودن انسان کامل هست که تصویر هر چیزی را در خود به همان صورت که هست نمایان میسازد و هیچگاه از این کار خسته و ملول نمیشود بلکه به خاطر صفا و صمیمیتی که دارد هیچگاه در خواب غفلت فرو نمیرود و همواره هشیار و بیدار است و از همهچیز که در آن متجلّی میشود با چهرهای گشاده و آغوشی باز استقبال میکند.

دیدگاهتان را بنویسید