راهکار ایجاد تحول در دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم

این فعال سیاسی اصلاحطلب با بیان اینکه همان طور که زنان در ایران در حوزههای اقتصادی و اجتماعی فعالیت کمتری دارند، حضور زنان در عرصه سیاست نیز نسبت به حضور مردان کمتر است، عنوان کرد: این مشکل در سراسر جهان مطرح است که بانوان کمتر از آقایان در عرصههای سیاسی مشارکت دارند ولی در ایران این موضوع به صورت گستردهتری دیده میشود. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به عنوان مولود انقلاب اسلامی بر خلاف بسیاری از کشورها در عرصه تولید قدرت نرم با کمبود و چالش غیر قابل حلی روبه رو نبوده و نیست چرا که اسلام و انقلاب اسلامی در عرصه گفتمانی مهمترین منبع خلق قدرت نرم بوده و هنجارهای ضد استکباری شکل گرفته در منطقه و حتی جهان تنها یک نمونه از دستاوردهای مستقیم قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است. ۲۷. تنظیم راهبردها و تعریف فعالیتهای لازم و مقتضی جهت ارتقاء و گسترش سطوح کمی و کیفی آثار ارزشمند نوشتاری در حوزههای دینی و معرفتی و حمایتهای شایسته از آنها همچنین تلاش در تعمیق، تحکیم، تعمیم و ترویج صحیح فرهنگ غنی عَلَوی، شیعی و مهدوی در ایران و جهان.

حضرت موسی به تنهایی نمیتوانست از پس فرعون برآید. حضرت رسول 13 سال در مکه فعالیت کرد زیر پای کسی خاشاک نریخت و به کسی شلاق نزد. حضرت یوسف دربرابر خشکسالی یک برنامه اقتصادی پانزده ساله ارائه می کند. جنگ نیز منطق خاص خود را دارد و نیروهای سیاسیای را آزاد می کند که تمایل دارند صداهای جایگزین را خاموش کنند، حتی در جوامعی که آزادی بیان و بحث آزاد همچنان برقرار است. با تجربه نمی توان گفت که مولفهای توحیدی وجود دارد که همه قدرت آنجا است. ولى اشکال مهمتر به این تعریف، چنانکه قبلا اشاره کردیم این است که وى در واقع سیاستبه معنى علم و یک رشته علمى را تعریف کرده است نه سیاستبه معنى یک پدیده اجتماعى موجود در جوامع انسانى، حتى قبل از آنکه رشته علم سیاستبه وجود بیاید و قبل از آنکه این پدیده عینى موجود در جوامع انسانى، آگاهانه و محققانه توسط اندیشمندان مورد تحقیق و بررسى منظم قرار گیرد. هرکسی باید اول از خودش شروع کند. اگر برطرف می کند به دانش دیگری نیاز نیست و اگر برطرف نمی کند استدلال ما برای این مدعا چیست؟

نکته پایانی این که ادبیات علمی روابط بین الملل در مورد وضعیتی که با آن روبرو هستیم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. در نتیجه تعریف فرهنگ و تعین رابطه آن با پدیده های دیگر عمل دشواری بود. همان لحظه که تو آنها را به سمت دشمن پرتاب کردی تو پرتاب نکردی و آن خدا بود که پرتاب کرد. این دوره که درنهایت با آغاز سلطنت رضاشاه در 1304 به پایان رسید، یکی از دورههایی است که گامهای اولیه در جهت روند توسعه سیاسی در آن آغاز شد زیرا نخستوزیر یا همان رئیسالوزرا بجای پادشاه امور اجرایی را در اختیار میگرفت و پادشاه صرفاً سلطنت داشت. نجات اخروی از طریق توحید و نجات اخروی از طریق برنامه ریزی انجام می شود. تصویب نامه های عمومی مالی و مالیاتی کشور و اجرای آنها به طریق مقتضی در وزارتخانه. از آنجا که مخاطرات زیاد است، در زمان جنگ مقامات دولتی، رسانهها و شهروندان باید برای مقاومت در برابر کلیشهها به سختی تلاش کنند، خونسرد و با دقت فکر کنند، از کلیشههای مبهم و ساده پرهیز کنند، و مهمتر از همه، احتمال اشتباه بودن آنها را در نظر داشته باشند. پیامبر همزمان با تلاش برای تولید کارخانه موحدسازی به دنبال تخریب کارخانه های مشرک سازی است.

فرعون کارخانه مشرک سازی داشت، موسی را به سراغ او فرستاده و سپس او را نصرت کردند. این حکمت میگوید کجا باید به سراغ فقه و کجا باید به سراغ فقه رفت. این تحریف، معرفت کاذب بود. هر چیز غیرازاینها زندگی اجتماعی یا خصوصی بود. هر کاری کنید باید تابع حفظ آن قدرت و تدبیر باشید. در صورت امکان سهم هر یک از نویسندگان مشخص شود. این پژوهشگر ادامه داد: مثلا در ماجرای جنگ بدر، بعد از آن اتفاقات خداوند میفرماید و ما رمیت اذ رمیت، آن کسی که شنها را به سوی دشمن پاشید هم تو بودی و هم تو نبودی. ولی شکل گیری گرایش حقوق اقتصادی در حقیقت مدیون سوسیالیست ها و گرایشات دولت گرایانه است چرا که کاپیتالیست ها و لیبرالیست ها برای دخالت دولت در اقتصاد جایگاهی قائل نیستند و عموما حقوق بازرگانی(commercial code) جایگزین آن اصطلاح میکنند. برای آنها که دشمنی میکنند احتیاج به ابزار قدرت دارید که نگذارید به شما آسیب بزنند. منتقدان بسیاری سیاستمداران را بخاطر دوری آنها از مردم زیر انتقاد میبرند. منظور از توسعه سیاسی در این نوشتار، مشارکت سیاسی شهروندان و رقابت گروهی است که دانشمندانی مانند رابرت دال، آیدم، دیوید اپتر و آیزنشتات، این شاخصههای را معیار توسعه سیاسی معرفی کردهاند.

دیدگاهتان را بنویسید