رابطه اخلاق و سیاست – فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری

ما در این زمینه، در اینجا اجمالا اشاره مىکنیم، قدرت سیاسى که موضوع علم سیاست است هم مىتواند فراگیر باشد و هم مىتواند محدود باشد و در درون جامعه کل قرار گیرد و در عین حال مرز مشخص خود را دارد. به نظر مىرسد قدرت سیاسى شکل خاصى از قدرت است که از آن مىتوان با واژه «نفوذ» تعبیر نمود، آرى نفوذ در دیگران است که ایجاد وحدت تصمیمگیرى و تشکیل جمعیت و همسویى و همصدایى و هماهنگى و همنوایى و بهم پیوستن و یکپارچه شدن افراد مختلف را به دنبال دارد و در واقع، اینها و امثال اینها آثار مطلوب قدرت سیاسى هستند. ۳. مطالعه و برنامه ریزی برای جمع آوری ، تدوین و طبقه بندی اطلاعات مرتبط با طرحهای آموزشی مجامع ومراکز فرهنگی و هنری و تشکیل پایگاههای اطلاعاتی به منظور بهره گیری از ظرفیت وتوان آنها. ۲. برنامه­ریزی برای جمع آوری، تدوین و طبقه بندی کلیه اطلاعات مربوط به مجامع و مراکز فرهنگی هنری چند منظوره و تشکیل پایگاههای اطلاعاتی. 21) این تعریف با تعریف نخست، یعنى تعریف علم سیاستبه علم فرمانروایى دولتها – دو تفاوت اساسى دارد: نخست آنکه بنابراین تعریف ، موضوع سیاست ، جامعه نیست نه جامعه بطور مطلق و نه یک جامعه خاص – بلکه یک پدیده خاص اجتماعى استبه نام «قدرت» و به عبارت دیگر موضوع علم سیاستیک جامعه نیست; بلکه عنصرى از عناصر تشکیل دهنده جوامع خواهد بود به نام قدرت و در این صورت علم سیاست در رده علوم مختلف جامعهشناسى نظیر جامعهشناسى گروههاى ابتدایى یا جامعهشناسى شهرى یا جامعهشناسى خانواده قرار نمىگیرد بلکه در ردیف علوم مختلفى که درباره پدیدههاى گوناگون اجتماعى بحث مىکنند مثل علم اقتصاد، علم حقوق و غیره قرار خواهد گرفت.

بنابراین، خواه و ناخواه، همین نهادهاى متغیر و گوناگون به سوى یکپارچگى و وحدت سوق داده مىشوند و با این وصف، نمىتوان گفت همه آنها حقانیت دارند. 11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روانگردان بهمنظور تحقق سیاستهای کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیتها و هماهنگی در اتخاذ سیاستهای عملیاتی و کلیة اقدامات اجرائی و قضائی و حقوقی. 3-1- استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاعرسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهرهگیری از عرضة تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس بهمنظور دستیابی به قیمت پایة سهام. گسترش فعالیت رسانههای ملی در جهت تبیین اهداف و دستاوردهای ایران اسلامی برای جهانیان. ۳۱. طراحی، استقرار و ارتقا مستمر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در وزارت متبوع براساس استانداردهای ملی مربوط و با نظارت مرکز حراست. ۱۸. تهیه و تدوین و ضوابط و دستورالعمل­ها، تأمین امنیت و حفاظت از نرم­افزارها و سخت­افزارهای رایانه­ای، سامانه­ها و درگاه­های ارتباطی و اطلاعاتی و اسناد، اطلاعات و محتوای دیجیتال وزارت متبوع با نظارت مرکز حراست. ۱۸. تهیه، تدوین و پیشنهاد طرحها ، ایده ها و آئین نامه های مورد نیاز بخش فرهنگ و هنر به مراجع ذی صلاح جهت تصویب.

۸. تهیه، تنظیم، پیشنهاد و اصلاح بودجه و تبصره های مرتبط با وزارتخانه و پیش بینی درآمدها در قالب اهداف برنامه ها، ضوابط و موازین تعیین شده و دفاع از آن در مراجع ذی ربط. ۱۱. حمایت ازطرحها برای توسعه مشارکت مردم و نهادهای صنفی و حرفه ای در فعالیت های فرهنگی و هنری چند منظوره از طریق اعتبارات در نظر گرفته شده در بودجه. ۳. برنامه ریزی جهت توسعه و پویایی اقتصاد هنرهای نمایشی و ساماندهی نظام یارانه ای حمایت از تولید آثار نمایشی. ۵. طراحی و نظارت بر مراکز اسناد و اطلاعات تخصصی، موزه ها، نگارخانه ها، پایگاه های اینترنتی هنرهای قرآن و عترت. ۷. پژوهش، تحقیق و آسیب شناسی در زمینه سایر موضوعات و فعالیتهای فرهنگی و هنری از جمله موسیقی، تأتر، هنرهای تجسمی و بمنظور ارزیابی و ارائه راهکارهای اجرایی به واحد های متولی. ۷. تدوین ضوابط، فرایندها و نظام نامه های فعالیت های هنری با موضوع قرآن و عترت و نظارت در دستگاههای اجرایی مرتبط با موضوع.

۷. تهیه وتدوین ضوابط و مقررات، صدور اجازه تأسیس و انحلال و نظارت­ بر­فعالیت ­واحدها، مؤسسات و مراکز فعالیت­های­فرهنگی دیجیتال از قبیل نشر دیجیتال برخط و برحامل دیجیتال، تکثیر و تولید حامل­دیجیتال،پدیدآوردن وتهیه­کردن­بسته­های­نرم افزاری­ رسانه­ای(مانند چند رسانه­ای­ها، دایرةالمعارف­ها)، خدمات تخصصی، ویرایش و پردازش محتوا با استفاده از ابزارهای مبتنی بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات و سایر خدمات مرتبط. ۷. تهیه و ارایه مقررات، دستورالعمل­ها و ضوابط هدایتی و نظارتی ناظر بر فعالیت های انجمنها، تشکل ها، مؤسسه ها و کانون های غیر دولتی در بخش فرهنگ و هنر و طرح آن در هیأت. ۱۷. تهیه و تدوین ضوابط و مقررات، مدیریت و حمایت از ایجاد، نگهداری، پشتیبانی، توسعه، ارتقاء، تبلیغ و ترویج و آموزش کاربری سامانه­های ملی بخش فرهنگ کشور از قبیل شبکه ملی فرهنگ جمهوری اسلامی ایران، درگاه ملی فرهنگ، گنجینه ملی دیجیتال فرهنگ و هنر. ۱۷. هماهنگی و تعامل با مراجع حقوقی، قضایی و قانونگذاری جهت هماهنگی امور و مستند سازی روز آمد نمودن بانک قوانین و مقررات حقوقی و اجرایی و رویههای قضائی برای بهره برداری کلیه واحدهای سازمانی دستگاه.

دیدگاهتان را بنویسید