در زندگی و آثار مولانا

ـ آب در اشعار بیدل رمز آزادگی و رها شدن را نیز به ذهن خوانندگان القا میکند. ـ عالمِ آب: بیدل همچون عارفان و حکیمان دنیا را سراسر خواب و خیال میپندارد و بیداری حقیقی را پس از مرگ میداند و از این منظر برای رهایی از این جهان مادی و این زندگی دنیوی باید از خود تهی شد و از یک پیشوا و رهبر مدد گرفت تا از مادیات گذشت و به حقیقت رسید. معنی شعر: در این شعر مولانا حقیقت را به دریایی تشبیه کرده که در آن غرق شده است. «رقص مولویه» با عنوان سماع بیشتر معروف شده و چنان که پروفسور آنّی ماری شیمیل میگوید «رقص صوفیانه (سماع) هرچند از سوی بسیاری از اهل ظاهر عمل شیطانی و غیرخلاقی دانسته شده، امّا نزد برخی طریقههای اصیل صوفیه همچون طریقة مولویه و برخی مشایخ این قوم همچون ابوسعید ابوالخیر و مولانا جلالالدّین محمّد بلخی وسیلهای برای وصال عرفانی، شهود خداوند و شور عرفانی تلقی شده است و یکسره از تمنّیات جسمانی عاری است».

در این مقاله تلاش نگارندگان بر این است که آب و آیینه را به عنوان دو مورد از موتیوهای پرکاربرد شعری بیدل به همراه برخی استعارهها و ترکیبات بدیع و تازة ساخته شده از آنها توسط این نادره مرد غریبگو بیشتر تشریح نمایند تا مطالعة اشعار و درک معانی عمیق فلسفی و عرفانی او برای دوستدارانش قدری آسانتر شود و با پردهبرداری از ابهامات و پیچیدگیهای زبانی او که ناشی از این نوع ترکیبات و تفکرات است حلاوت اشعار این نمایندة تمامعیار اسلوب هندی را بیش از پیش به کام خوانندگان اشعارش برساند و غبار از چهرة این گوهر درخشان بزداید و ارزش اشعار او را بار دیگر متذکر شود.

پس گوهر از آب به وجود میآید و جزیی از آن بهشمار میرود و نشانی از درخشندگی وو صفا و تلألؤ گوهرها دارد. ـ از ترکیبات زیبایی که بیدل از آیینه ساخته است میتوان به «جوهر آیینه» اشاره نمود که منظور از آن همان صفا و جلای آیینه است که از استعاره های پرکاربرد در اشعار وی است. سبک هندی از قرن یازدهم با صائب تبریزی در ایران و بیدل دهلوی در هندوستان شکل گرفته است؛ در این میان میتوان بیدل را شهسوار سخن پارسی در قلمرو زبان فارسی در خارج از ایران دانست.

ستاره | سرویس سرگرمی – شعر عارفانه اشعاری درباره یاد خدا هستند که شاعران عارف برای بیان معانی عرفانی با زبان رمز و اشاره به سبک ویژه در قالبهای شعری، بخصوص غزل ارائه میکنند. در این مطلب مجموعهای از اشعار تک بیتی ناب را ارائه دادیم. در این بخش روزانه مجموعه چند شعر ناب عاشقانه را با اشعار احساسی، دلنشین و زیبا برای عشق و همسر را به صورت کوتاه و بلند ارائه کرده ایم. زمانی که کودک روی تکالیف درسی خود متمرکز می شود و در دیدگاه خود آن را به نحو احسن انجام می دهد، چنانچه از سوی پدرو مادر یا معلم مورد تحسین و تشویق قرار بگیرد، یک انرژی از منبع بیرونی بر کودک وارد می شود که این انرژی باعث می شود انگیزه ای در او ایجاد شده و حتی در صورت داشتن ضعف تلاش خود را افزایش دهد و بیش از پیش دقیق تر و بهتر عمل کند.

اکثر افرادی که عشق را تجربه می کنند از مطالعه اشعار عاشقانه لذت می برند و همچنین تمایل به ارسال آن برای مخاطب مورد نظرشان دارند به همین خاطر، در ادامه مطلب زیباترین شعر ناب عاشقانه را گرد آوری کرده ایم و در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم، از این رو با آروزی عشقی سرشار از حال خوش و آرامش بخش به شما دوستان پیشنهاد می کنیم تا پایان مظلب همراه ما باشید. اینکه از دوران کودکی خود خسته می شوند و عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و دوباره آرزوی این را دارند که روزی بچه شوند. چند جای این شعر،خط خورده است.

ودر تعاریف واحدیث هم آمده است . چند دقیقهء بعد راهبه پاهاش رو روی هم میندازه و کشیش زیر چشمی یه نگاهی به پای راهبه میندازه… کشیش قرمز میشه و به جاده خیره میشه… اهل رقابت و دوستدار بازی های رقابتی هستید و به هیچ وجه دوست ندارید بازنده باشید. والبته می تواندهشداری برای جامعه ولنگار امروزی هم باشد که رفتار واخلاق جنسی مشخصی ندارند .و اینگونه می شود که بسیاری از طلاقها بر سر هیچ است .

یعنی هنوز بعد از قرنها هیچ جایگاه اجتماعی ومنزلت اجتماعی برای زن مگر در زیر سایه شوهر قائل نیستند . یعنی داستانی، موضوعی یا مضمونی را از زاویه ای غیر عرفی نگریستن است. اما برگردیم به سوال شما درباره اسم کتاب، میدانید که «حیرت» از کلیدواژههای اصلی شعر بیدل و از مفاهیم بنیادی اندیشهی اوست و این کتاب نیز مانند کتاب قبلی یعنی «بیدل و انشای تحیر»، برگرفته شده از کلام خود بیدل است. ـ آب آیینه: از ترکیبات خاص بیدل است که هردو موتیو مورد بحث این تحقیق را در خود دارد و در این معنی به خاطر صاف و زلال بودن هریک، از هردوی آنها یک ترکیب ساخته است که بارزترین خصوصیت آنها را نشان میدهد.

او به اعتباری دل انسان آگاه و پاک ضمیر را همچون آیینهای، صاف و زلال و بدون زنگار میداند که برای صاف و بیغش بودن آن باید خاموش بود تا صفحة دل همچون صفحة آیینه صاف و به دور از ناخالصی و کدورت باشد که اگر انسان به چنین حال و مقامی دست یافت حقایق هستی در آیینة دلش نمودار خواهد شد. قلبی صاف و روشن دارید و همراه خوبی برای فامیل و دوستان هستید.گاهی بیش از اندازه به ظاهرتان توجه می کنید.

به راحتی می توانید دوستان جدیدی پیدا کنید. دیگران به راحتی به شما اطمینان کرده و نزدیکتان می شوند. با این حال زمانی که از دست کسی عصبانی می شود به سختی او را بخشیده و نمی توانید به راحتی از کارهایش چشم بپوشید. این نقاشی به سبک آثار کمال الدین بهزاد است اما نمی توان به طور قطع گفت که استاد بهزاد این نگاره را به تصویر درآورده است. اندیشههای بلند وی محتاج به دست آوردن آگاهی از اندیشه، سبک و نوآوری های او در اقلیم واژگان زبان فارسی است. بیدل دهلوی این «بزرگ مرد سبک هندی» و این «شهسوار سخن پارسی» در خارج از مرزهای ایران با آفرینش ترکیبات خلاقانه از «آب» توانسته است استعارههای بکر و جدیدی خلق کند و مفهوم ذهنی خویش را به صورتی کاملاً نو و بدیع به خوانندگان اشعارش القا نماید بهگونهای که خوانندگان هیچگاه از تکرار این واژه ملول و دلزده نمیشوند.

بیدل نیز همچون گذشتگان اعتقاد براین داشته است که اولین بار آیینه را اسکندر یافته است. و یا درک اشعار پر رمز و راز بیدل همت و ارادة وسیع و قوی را میطلبد چرا که ساختار شعری او بسیار پیچیده و فشرده و همراه با ایجاز است و کلمات و تعبیرات او مبهم و چند معنایی هستند و این به دلیل نگاه استعاری وی است و با این حال اشعارش چون از عمق وجودش نشأت گرفته همچون آب بقا یا آب حیات که در اشعارش نیز بدان متذکر شده باعث جاوید بودن او شده است و آیینه او همچنان آیینه راز است و آنچه باعث افشای این راز آیینه میشود نزدیکی به این شخصیت بزرگ و این اشعار رازناک است.

البته این حیرت بیدل با تعجب و شگفتی که ما از این کلمه درک میکنیم متفاوت است. شاعر ما به پدیدههای اطراف خویش نگاهی موشکافانه دارد و درپی کسب جوانب گوناگون آنهاست. شاعری متعهد به انسان و کرامتهای انسانی که در سه حوزه شعر انقلاب، دفاع مقدس و آیینی اشعاری درخشان و درخور تأمل دارد. دلبستگی بیدل به مکانهای فراواقعی که جایگاه گریز او از واقعیت زندگی روزمره و پناه بردن به عزلت شاعرانه و عارفانه اند ، نکته دیگری است که شاید اشاره به آن در این جستار ، در روشنتر شدن گوشههایی از افقهای جهان شعر او موثر باشد.

بیدل شاعری مضمونآفرین است نه مضمونیاب. چراکه آیینه، کاستیهای انسان را فقط به خودش مینمایاند، نه پیش کسان دیگر و از این نظر میتوان گفت رازدار انسان است نه غمّاز و سخنچین. اگر شما نیز اشعار تک بیتی جذاب دیگری مد نظر دارید، میتوانید آن را با ما و دیگر کاربران انگیزه در میان بگذارید. برای ما جالب آن بود، که واژة رقص در اشعار مولانا از کلمات سیریستیفاده است و واقعاً مولانا با استفادة کثرت بر این واژه امتیاز داده است. بیدل آیینه خانه را فراوان در اشعار خویش آورده است و لیکن از آنجا که تشبیهات ایشان عمومی و عینی ولی توضیحات ایشان دیریاب و فردی هستند هریک از خوانندگان ایشان برداشتهای متفاوتی از این ترکیب دارند.

بیدل آرامش عاشق را در این میداند که آیینة دلش را همیشه با نور ایمان و حقیقت روشن نگه دارد و گرنه همچون شعلهای که اگر خاموش شود نیست و نابود خواهد شد هستی عاشق نیز بودن نور معرفت و ایمان افول مییابد. گویی که ازنظر بیدل خاک آدمی را با آب دیده تبدیل به گل نمودند و انسان را ساختند به همین جهت این آب نمیتواند در وجود انسان همیشگی و جاوید بماند و با هر بهانهای میخواهد که از قفس دل رها شود و آزاد زندگی نماید و به دریای حقیقت بپیوندد. انسان کامل کسی «است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد و اگر این عبارت را فهم نمی­کنی به عبارتی دیگر بگویم.

صادق رحمانی، از دیگر پژوهشگران حاضر در این مراسم بود که با انتشار یادداشتی، از سیدحسن حسینی به عنوان یکی از پایههای شعر انقلاب یاد کرد. نظر دیگر صاحب نظران نیز دیوان شمس تبریزی مولانا، به عنوان یکی از بهترین و بزرگترین آثار مولانا شمرده میشود. وی از اینکه جمال یار را در آیینة دل خویش میبیند متحیر میشود. البته در قدیم آیینه را از فلزی میساختهاند که در اثر صیقل دادن فلز تبدیل به آیینه میشده است و به آن آیینة چینی میگفتند؛ و در درمان بیماری لقوه نیز از آن استفاده مینمودند ولی این آینه به مرور زمان و در اثر ترکیب شدن با آب و یا هوا، زنگار میگرفت و صفا و درخشندگی خویش را از دست میداد.

از یک نظر عالم آب را به جهت صفا و بیرنگی آب میتوان به عالم قدس یا جهان معنوی نیز تعبیر کرد. یا دو حرف بی صدا که میانشان یک حرکت کشیده بیاید. این دو زبان برخاسته از ناحیهٔ باستانی پارس ( استان فارس امروزی در جنوب ایران ) هستند. چرا که او آیینه را همچون انسانی میداند که به خاطر منعکس کردن رازهای آفرینش در خود و نرسیدن به عمق و ژرفای این رازها همیشه در حیرت و سرگردانی است. تمام کردن کاری که شروع کرده ایم، آسان نیست و نیازمند نظم و ترتیب است. این سایت دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و هرگونه کپی برداری از مطالب سایت مشمول ” قانون حمایت از حقوق مولفان ، مصنفان و هنرمندان ” می باشد ، کپی برداری از این آثار ممنوع و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد .

دیدگاهتان را بنویسید