خورشید – ویکی نجوم

زمین به دور خورشید نیز در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میگردد.(مدار زمین بیضی شکل است و خورشید در یکی از کانون های بیضی است). خطوط طیفی در یک میدان نیرومند مغناطیسی یا به چندین مولفه شکافته میشوند و یا به وجه قابل ملاحظهای پهن میشوند. وقتی نور در حضور یک میدان مغناطیسی ایجاد می شود خطوط طیف آن پهن تر یا شکافته شده اند. چگونگی شکافتن یا میزان پهن شدن بسته به میدان مغناطیسی است. اگر بخاری در یک طرف اتاق نصب شده باشدͺ هوایی که به وسیله آن گرم می شود بالا می رودͺ در طول سقف جاری می شودͺ در طرف دیگر اتاق پایین می آید و در آن جا به سردی می گراید; در این صورت یک الگوی گردش طبیعی هوا در اتاق برقرار می شود. در ظهر که خورشید بیشترین فعالیت را دارد رسانایی هوا نیز افزایش مییابد و در شب رسانش هوا کاهش پیدا میکند. در دماهای بالاتر، واکنشی به نام چرخه CNO اهمیت بیشتری پیدا می کند، اما نتیجه کلی آنها تقریباَ یکی است: چهار هسته هیدروژن واکنش می کنند تا یک هسته هلیم-4 تشکیل شود، اختلاف جرم به انرژی تبدیل می شود.

کربن، نیتروژن، و اکسیژن صرفاَ نقش کاتالیزور این واکنش را بازی می کنند. خورشید در هر ثانیه 4.5 میلیون تن جرم را به انرژی تبدیل می کند. فراوانی کمتریͺ مثلاͺ در حدود 15تا 20 درصد هلیم دلالت بر گرمتر بودن دمای خورشید می کند;در حالیکه فراوانی بیشتر از 25 تا 30 درصد به سردتر بودن دما مربوط می شود و به این معنی است که سرعت گیراندازی نوترینوها که در آزمایش به نحو شگفت انگیزی اندک استͺ واقعا دور از پیش بینی اولیه نبست. به نظر می رسد که پرسش دوم با نسبت هلیوم به هیدروژن در هسته خورشید مربوط باشد. دمای بالاتر آهنگ تبدیل هلیوم به کربن را افزایش می دهد و این به نوبه ی خود سبب افزایش بیشتر دما می شود . در همین زمان مرکز خورشید همه ی ئیدروژن خود را مصرف میکند و تمام آن به توسط واکنشهای گرما هسته ای به هلیومتبدیل می شود انچه در مرکز باقی می ماند یک مغز هلیومی یعنی یک منطقه ی کوچک چگال است که تقریبا به طور کامل محتوی هلیوم است در این مرحله مغزی هلیومی به جزء بسیار مهمی از خورشید تبدیل میشود و تاثیر آن برو روی تکامل خورشید سبب وقوع یک رشته رویدادهای پی در پی می گردد.

میدان مغناطیسی زمین را به «اثر دینامو» (Dynamo Effect) مربوط به جریانهای الکتریکی چرخان نسبت میدهند، اما راستای این میدان مغناطیسی ثابت نیست. این دانه ها به سبب حرکت همرفتی که از طبقات پایین صورت می گیرد ایجاد می شوند به این صورت دانه های داغ و روشن به سطح خارجی خورشید حرکت می کنند و به سمت بیرون منتشر می شوند و بعد از سرد و تاریک شدن به سمت داخل می روند . وان آلن (James A. Van Allen) نامیده شده است، در ضمن یکی از برنامه های تحقیقاتی ماهواره ی اکسپلورر 1 (Explorer 1) در 1958 کشف شد و سپس با اطلاعاتی که پایونیر 3 در 1959 به دست آورد مورد تائید قرار گرفت. انرژی تولید شده در هسته ی خورشید توسط فرآیند های متعدد جذب و گسیل مجدد در منطقه تابش پخش می شود. اما، نباید تصور کرد که عناصر سنگین در آنجا فراوانند، زیرا هنوز هم هیدروژن و هلیم قسمت عمده ی جو خورشیدی را تشکیل می دهند. اگر جلودار جفت 35 درجه جنوبی دارای خاصیت شمالجو باشد، دنبالهرو چون قطبی عمل خواهد کرد که جنوبجو است. وقتی گروه معینی از لکه ای خورشیدی در نزدیکی استوا باشد، ظاهرا فقط مدتی در حدود 25 روز برای یک چرخش لازم است.

سرانجام دمای مغزی هلیومی به مقدار معینی (حدود 100 میلیارد K ) می رسد که برای ترکیب یافتن هسته های اتمهای هلیوم و تشکیل عنصرهای سنگین تر کافی است محتملترین واکنش ترکیب دو هسته ی هلیوم است تا یم هسته ی برلیوم شکل گیرد. قطر خورشید حدود 1.390.000 کیلومتر است که در مقایسه با قطر زمین (12756 کیلومتر) بسیار زیاد است. اما در شرایط دمای زیاد و بشار زیاد حاکم بر هسته خورشید، نیروی اتصال هسته مؤثرتر از نیروی رانشی الکتروستاتیکی است که پروتونهای با بار مثبت را از یکدیگر می رانند، در نتیجه این دو پروتون یکدیگر را جذب می کنند. چون در واکنش نهایی دو اتم هیدروژن باقی می ماند، فقط چهار اتم هیدروژن برای تشکیل اتم هلیم-4 مصرف می¬شود؛ اما جرم اتم هلیم-4 اندکی کمتر از جرم چهار اتم هیدروژن است. نظریه پردازی پژوهشگران حاکی از آن است که نوترینو ها میتوانند با اتم های کلر-37 واکنش دهند و نوعی آرگون پرتوزا تولید کنند که به آسانی میتوان آن را آشکارسازی کرد. پرتو گاما نوعی تابش الکترومغناطیسی پرانرژی، و بنابراین حامل مقدار زیادی انرژی خورشید، است. به این ترتیب میتوانیم تصور کنیم حرکت شدیدی که صورت می گیرد تا مقادیر عظیم انرژی گسیلیده از منطقه تابش را به سراسر پوش همرفتی منتقل کندͺ چگونه است.

دیدگاهتان را بنویسید