حجتالاسلام والمسلمین لکزایی: در سیاست و حکومت دنبال پیشرفت و حفظ مردم هستیم

در صورت ایجاد تغییرات اساسی در این سیاست حفظ حریم خصوصی، از طریق اطلاعات تماس ثبتشدۀ شما مانند ایمیل (ارسال به نشانی ایمیل تعیینشده در حساب شما)، انتشار خبر در تارنماهای Xiaomi یا اطلاعرسانی از طریق دستگاههای تلفن همراه، شما را در جریان خواهیم گذاشت تا از اطلاعات گردآوریشده و نحوۀ استفاده از این اطلاعات آگاه شوید. این نقش مسئولیت هماهنگی کلیه فرآیندهای مدیریت رخداد را بر عهده دارد، به ویژه هنگامی که رخدادهای مهم و اساسی وجود داشته باشند. به نظر من یکی از بخشهای مهمی که میتواند این اقتصاد مقاومتی را پایدار کند، همین کار شماست؛ همین شرکتهای دانشبنیان است؛ این یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفههای اقتصاد مقاومتی است؛ این را باید دنبال کرد. ببینید، ما نمیگوییم علوم انسانی غیر مفید است؛ ما میگوییم علوم انسانی به شکل کنونی مضر است؛ بحث سر این است. لکزائی گفت: اگر انسانی سلوک را شروع و به سمت خدا رفت، از کثرات به وحدت رسیده و عالم را نشانه خداوند میداند و به خدا متصل شده است.

بسیاری از واجب های کفایی ما بالاترین کار اخلاقی هستند و واجب هم هست؛ به عنوان مثال کسانی که در راه خداوند شهید می شوند، ایثار کردند؛ چه بسا که هنوز به حد واجب کفایی نرسیده که همه بروند و در میدان جنگ حاضر شوند ولی کسانی می آیند و این کار را انجام می دهند که هم بالاترین کار اخلاقی است و هم فقهی وجوبی هم دارد البته از نوع وجوب کفایی است تا بحث ماهیت اخلاقی آن هم از دست نرود. من سال ۸۶ در صحن مطهر علیبنموسیالرضا (علیه الصّلاة و السّلام) در سخنرانیِ اول سال گفتم که اینها دارند مسئلهی اقتصاد را پیگیری میکنند؛ بعد هم آدم میتواند فرض کند که این شعارهای سال حلقههائی بود برای ایجاد یک منظومهی کامل در زمینهی مسائل اقتصاد؛ یعنی اصلاح الگوی مصرف، مسئلهی جلوگیری از اسراف، مسئلهی همت مضاعف و کار مضاعف، مسئلهی جهاد اقتصادی، و امسال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایهی ایرانی. البته اقتصاد مقاومتی فقط جنبهی نفی نیست؛ اینجور نیست که اقتصاد مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط انجام یک کارهای تدافعی باشد؛ نه، اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که به یک ملت امکان میدهد و اجازه میدهد که حتّی در شرائط فشار هم رشد و شکوفائی خودشان را داشته باشند.

ما باید مسائل کشور را با این دید نگاه کنیم؛ آرمانها جلوی چشم ما باشد؛ واقعیتهای تشویقکننده جلوی چشم ما باشد. کشش تقاضا «Demand Pull»، به این معنا است که فرآیند انتقال فناوری، توسط فرد یا سازمانی آغاز گردیده که نیاز برآورده نشدهای را شناخته و با بهرهگیری از دانش خود، به دنبال ارائه محصولی برای پاسخ به آن نیاز است. آنچه که به نظر ما رسیده، اقتصاد مقاومتی بوده. شما دانشجو هستید، استاد هستید، اقتصاددان هستید؛ بسیار خوب، با زبان دانشگاهی، همین ایدهی اقتصاد مقاومتی را تبیین کنید؛ حدودش را مشخص کنید؛ یعنی آن اقتصادی که در شرائط فشار، در شرائط تحریم، در شرائط دشمنیها و خصومتهای شدید میتواند تضمین کنندهی رشد و شکوفائی یک کشور باشد. شما مثل یک ریاضیدانی که میخواهد یک مسئلهی مهم ریاضی را حل کند، بر سر این مسئله تلاشتان را به کار ببرید و مسئله را حل کنید. ما اینها را به عنوان شعارهای زودگذر مطرح نکردیم؛ اینها چیزهائی است که میتواند حرکت عمومی کشور را در زمینهی اقتصاد ساماندهی کند؛ میتواند ما را پیش ببرد.

ما افقهای بسیار بلند و نویدبخشی را در مقابل خودمان مشاهده میکنیم. این که ما عرض کردیم «اقتصاد مقاومتی»، این یک شعار نیست؛ این یک واقعیت است. این یک فکر است، یک مطالبهی عمومی است. یک واقعیت دیگر هم این است که اگر کشور در مقابل فشارهای دشمن – از جمله در مقابل همین تحریمها و از این چیزها – مقاومت مدبرانه بکند، نه فقط این حربه کُند خواهد شد، بلکه در آینده هم امکان تکرار چنین چیزهائی دیگر وجود نخواهد داشت؛ چون این یک گذرگاه است، این یک برهه است؛ کشور از این برهه عبور خواهد کرد. اگر واقعاً یک تبیین دانشگاهی و آکادمیک نسبت به اقتصاد تهاجمی – به قول ایشان، مکمل اقتصاد مقاومتی – وجود دارد، چه اشکالی دارد؟ دراین میان قسمت نرمافزار جایگاه ویژهای جهت سرمایهگذاری دارد. کشور دارد پیشرفت میکند. این اثر تحولات سیاسی را از بازهی زمانی جهان باستان تا قرن بیستم را بازگو میکند و موضوعاتی نظیر حقوق شهروندی، وطنپرستی در یونان و روم باستان، مسیحیت، دولت مدرن، تعادل قدرت، سیاست ورزی، احزاب، آموزهها، دموکراسی و ایدئولوژی را شرح میدهد. این تحلیلگر روابط بینالملل که سابقه ریاست پژوهشکده علوم اجتماعی و انقلاب سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ایران را نیز دارد، در ادامه گفت: ”روی کار آمدن دولت رئیسی با توجه به سوابق شخصی و پروندههایی که در رابطه با حقوق بشر برای ایشان باز است، تا حد زیادی نگرانیها را افزایش میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید