توسعه در چین، بیگبنگی در اقتصاد – تجارتنیوز

بدیهی است که اصالت دادن به پیشرفت اجتماعی، هم بچهدار شدن زوجهای جوان را به تعویق میاندازد و هم رفتار مردان با زنان را براساس تساوی و برابری کامل، اجتناب ناپذیر میسازد. سوم، پیمانکاران برای کهنه سربازان شغل ایجاد میکنند و این مسئله با توجه به رابطه پیچیده دولت با زنان و مردان ارتشی که خدمتشان به پایان رسیده و تعدادشان در این کشور به ۵۷ میلیون نفر میرسد، دارای اهمیت زیادی برای چین است. چین مدتهای طولانی ادعا میکرد که سرش در لاک خودش است، در سیاست خارجی خود دکترین «عدممداخله» را حفظ میکند و از اعزام نیروهای مسلح خود به خارج تا حد زیادی خودداری کرده است؛ اما در حال حاضر درحالیکه منافع بهسرعت رو به افزایش چین در آفریقا این نیاز را ایجاد کرده است که پیمانکاران امنیتی از آن منافع محافظت کنند، این اصول دیپلماتیک در بوته آزمایش قرار گرفتهاند. نیاز به تأمین امنیت سرمایهگذاریها و شهروندان چینی در آفریقا افزایشیافته است؛ اما به دلیل نگرانی درباره وجهه و دیگر ملاحظات سیاسی و ژئوپلیتیک، بعید است پکن نیروهای خودش را به آفریقا اعزام کند. به گزارش روز یکشنبه ایرنا؛ استعمار نو، به رغم تاکید بر ممنوعیت استعمار در حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل متحد، هرگز از حرکت خود باز نایستاده و در قالب اشکال مختلف از جانب کشورهای غربی تداوم یافته است؛ در حقیقت امپریالیسم غربی در لباس های مختلف به دنبال پیشبرد سیاست های جاه طلبانه خود در اقصی نقاط جهان بوده و آفریقا از گذشته تاکنون همواره در کانون توجه کشورهای غربی قرار داشته است.

این رسانه فرانسوی در ادامه نوشت: مجلس ملی فرانسه لایحه ای را با هدف افزایش کمک های دولتی در جهت توسعه به ۰.۵۵ درصد از درآمد ناخالص ملی در پایان دوره پنج ساله در سال ۲۰۲۲، تصویب کرد. در سال 221 قبل از میلاد ، پس گذر از جامعه بردگی با بیش از 2000 سال قدمت ، نخستین سلسله فئودالی با قدرت متمرکز دولتی در تاریخ چین تاسیس شد . در این زمینه جامعه مطالعاتی چین- آفریقا، ساختارهای گستردهتر جامعه مدنی، انجمنهای حرفهای و دانشگاهها میتوانند نقش ایفا کنند. این بازیگران میتوانند با ترسیم نقشه فعالیتهای شرکتهای تحت مالکیت دولت چین در قاره آفریقا، ردگیری پروژههای مهم، ارزیابی تأثیرات امنیتی سرمایهگذاریهای چین و جمعآوری دادههای کلیدی در خصوص پیمانکاران امنیتی برای ارائه پژوهشهای دقیق مبتنی بر شواهد، به بستن شکافهای اطلاعاتی کمک کنند. در سال ۱۹۱۹ حزب کمونیست چین با حمایت و تشویق شوروی تأسیس شد و حزب نیز به پیروان دکتر سون پیوست.

بدین ترتیب چهره ی مردم، چینِ سوسیالیستی و حزب کمونیست تغییری تاریخی یافت. در نهایت سلسله مراتبی از اتفاقات از آگوست سال 1945 تا ژوئن سال 1950 منجر به شکل گیری نظام کنونی چین با رهبری حزب کمونیست گشت. چین تلاش می کند بهترين و با كيفيت ترين كالاها را در آينده در دنيا توليد كند و هم اينكه تا سال ۲۰۲۵ ميلادي توليد و ساخت چين را در دنيا نهادينه كند و از بند نهادهاي دولتي بتدريج خلاص شود و كنترل دولت را بر قلب اقتصاد كشور كاهش دهد. نرخ باروری چین در سال ۲۰۲۰ در حدود ۱.۳ کودک به ازای هر زن در مقایسه با ۲.۱ کودک به ازای هر زن برای حفظ فعلی جمعیت است رقمی که نشان می دهد چین اگر بخواهد جمعیت کنونی را حفظ کند باید مشوق های فرزنداوری اعمال کند. در این راستا، پاریس قصد دارد خود را از مدل سیاست های چینی متمایز کند و نفوذ خود در این قاره را دوباره بدست آورد. دوم، آنها ابزارهایی را در اختیار دولت چین قرار میدهند که بتواند برای نشان دادن تعهدش به حفاظت از منافع در خارج از آنها استفاده کند و درعینحال در برابر فشار برای اعزام نیروهای ارتش خلق چین با قاطعیت بیشتری مقاومت کند.

در یک جستجوی اینترنتی در خصوص «پیمانکاران امنیتی چین در آفریقا» ویدیوها و تصاویر متعددی از کارکنان چینی بهشدت مسلح که با نیروهای امنیتی آفریقایی در طیفی گسترده از کشورها همکاری میکنند، مشاهده میشود. در خصوص قدرت اقتصادی چین در آفریقا جای تردیدی وجود ندارد. تعاملات چین در آفریقا در دهههای پیش رو همچنان ادامه خواهد داشت. فرانس۲۴ در گزارشی نوشت: تسلط اقتصادی یا سیاسی و نفوذ در کشورهای آفریقایی از طریق کمک های بلاعوض مالی و حضور کارشناسان و نهادها یکی از الگوهایی است که فرانسه صراحتاً در تقابل با راهبرد چین که عمدتاً بر اعطای وام متمرکز است، در پیش گرفته و درصدد تقویت آن است. این رسانه فرانسوی افزود: فرانسه با افزایش بودجه و اعطای اعانه های مالی خود در قاره آفریقا با تمرکز بر کشورهای جنوب صحرا، درصدد تغییر سیاست های توسعه طلبانه خود در این قاره است. باوجود شواهد فراوانی دال بر رشد پیمانکاری امنیتی چین در آفریقا و ارتباط آن با امنیت آفریقا و دینامیکهای حکمرانی، هنوز مطالعاتی دراینباره صورت نگرفته است، بنابراین انجام چنین اقداماتی بسیار مهم خواهد بود. اجرای آن کمک مفیدی برای غلبه بر پیامدهای اقتصادی این همهگیری است.

دیدگاهتان را بنویسید