تاریخ رابطه چین-ایران؛از باستان تاکنون

همچنین به موجب افزایش وابستگی این کشور به اقتصاد بینالملل به واسطۀ عوامل مذکور و نیاز شدید آن به بازارهای مصرف جدید در آینده و به دلیل تأکید این کشور بر توسعۀ اقتصادی هر چه بیشتر و تأمین ضروریات اقتصادی برای توسعه، سیاست خارجی مسالمتآمیز و صلحجو در این کشور در دستورکار قرارگرفته است و در آینده نیز تداوم خواهد یافت. اولین نکتهی قابل تأکید آن است که پیشبینیهای جمعیتشناختی، مبنای مهم جهتگیری برنامهریزیهای توسعه اقتصادی و اجتماعی است. عوامل موثر بر کاهش یا افزایش جمعیت عوامل متعددی بر کاهش یا افزایش جمعیت تأثیر دارند، عواملی نظیر: درصد جوانی یا پیری جمعیت، مرگ و میر بهخصوص مرگ و میر کودکان، استانداردهای فرهنگی پدران و مادران، جنگها و مناقشات، آگاهی دادن به جامعه و معیارهای مهم جمعیتشناختی در هر دوره – رفتار دموگرافیک- آثار یا لوازم بسیار گسترده مدرنیته و تمام ساختارهای مرتبط با آن، تحولات فراوانی که درباره زندگی زنان رخ داده است، سن ازدواج، مسایل اقتصادی و معیشتی و مواردی دیگر. آنچه که مسلم است هر دو طرف برای مذاکره آمادگی دارند و اساسا راه دیگری هم نیست.

این عملکرد چین نشانه بزرگ دیگری از اعتماد به نفس بالای چین و برخورد باز پس از سی سال اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز بود که مورد تحسین و تمجدید سراسر جهان قرار گرفت. یکسونگری در تحلیلهای مزبور که سبب اختفای علل واقعی مسایل و مشکلات کشورهاست، موجب میگردد، برنامهریزان و سیاستگذاران از حل زمینههای اصلی مسایل غفلت کرده و باز بمانند. علیرغم تنوع عوامل فوق، در کشور ما تحقیق جامع و بایستهای راجع به اولویتهای مورد نظر سیاستگذاران و برنامهریزان طرحهای مرتبط با کنترل جمعیت، صورت نگرفته است. در کنار این مسئله، حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان عامل دیگری شده است که چین در افغانستان به عنوان یک بازیگر سیاسی حضور داشته باشد در صورت ممکن در سطح بین الملل بر ایالات متحده آمریکا فشار وارد نماید. پس نمیتوان نسبت به تلاشهایی کهدر این شاخه علمی صورت میگیرد، بیتفاوت بود. همانطور که راه حل اساسی خود وی برای حل بحران، تشویق و ترغیب جوانان به ازدواج در سنین بالا، خودداری هرچه بیشتر از برقراری ارتباط جنسی چه قبل و چه بعد از ازدواج یا خودداری از بچهدار شدن بود. متاسفانه در حالی که در اکثر قریب به اتفاق کشورها، دختران و پسران به وسیله پیامهای جنسی بمباران میشوند، گناه بارداریهای ناخواسته و آثار و تبعات ناشی از آن بر دوش خانوادههای مشروع نهاده میشود و بسیاری از خانوادههای مشروع و پویا با خودداری از زادآوری به موقع، به نام تنظیم خانواده، تاوان رفتارهای ناهنجار گروهی دیگر را پس میدهند.

در مقابل البته هماره کسانی هم بودند که از رشد جمعیت طرفداری کرده و آن را شرط اول توسعه میدانستند. البته یکسونگری این تحلیلها به همین جا خاتمه نمییابد. در این سال شی جینپینگ به جای هو جینتائو به عنوان دبیرکل حزب کمونیست انتخاب شد. بنابراین علیرغم آنکه در حال حاضر در سطوح مختلف مدیریتی کشور، ضرورت کنترل جمعیت و تنظیم خانواده بدیهی تلقی شده است، جای بحث و گفتگوی علمی قابل توجهی در این باره وجود دارد. در این منابع دلایلی که کاهش یا افزایش جمعیت را توجیه میکنند و عواملی که بر پدیده مزبور اثر میگذارد، ذکر شده و برخی نویسندگان داخلی مایلاند ثابت نمایند که همان دلایل و عوامل در فضای داخلی کشور نیز وجود دارد. رئیس اندیشکده یقین گفت: وقتی کشور امنیت دارد معنایش این است که خروجی دانشگاه های نظامی و دفاعی ما همچون دانشگاه امام حسین(ع) و مالک اشتر به خاطر علومی که ارائه کرده اند، خروجی موفقی بوده است، ولی خروجی علمی در دانشگاه های ما این گونه نبوده؛ چون اگر خروجی آنها موثر بود، امروز در کف خیابان های تهران یک خودروی ملی می دیدیم. وی با اشاره به اینکه حالا که جامعه قانع شده که امریکا دیگر قابل اعتماد نیست، باید از فرمان ترامپ در خصوص اخراج ایرانی ها عبرت بگیریم، افزود: ۱۰۰ هزار نفر از دانشمندان ایرانی در امریکا علم و سرمایه خود را هزینه کرده اند، اما در نهایت نتیجه آن شد که آنها را از امریکا بیرون کردند؛ در واقع آنها را با تروریست های سودان یکی دانستند.

تا حدی. اما این میزان عصبانیت تقریبا برابر با فرسایشی است که از طرف تعرفههای تجاری بر مردم اعمال میشود؛ به عبارتی، همه ما از سمت دیگری با این موضوع مواجه شدهایم. حمایت از صنایع داخلی همیشه یک راه چارهی سریعِ بسیار خشنودکننده است؛ اما در درازمدت غیرسازنده میباشد. با توجه به اینکه سیاست خارجه ایران به ویژه در شرایط تحریم، چند جانبه گرایی است و از آن جایی که ایجاد شرایط دور زدن تحریم و توسعه صادرات در این تفاهم نامه وجود دارد، میتواند یک نقشه راه مناسب برای کشور باشد. دایماً اجزای این پیشبینیها مورد استفادهی سازمانهای دولتی و غیردولتی قرار میگیرد. آنچه در این میان مورد غفلت جدی قرار میگیرد، وجود دستهای پنهان و آشکار قدرتهای بزرگ در توزیع نابرابر ثروت و سیاستهای اقتصادی این قدرتهاست. اصلاحات صنعتی در اواخر سال ۱۹۷۸ با شش شرکت آزمایشی در استان “سیچوان” آغاز شد.در اواخر سال ۱۹۸۱ حدود ۸۰ درصد از شرکتهای دولتی برای اصلاحات مورد آزمایش قرار گرفتند.

دیدگاهتان را بنویسید