بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اروپا در سه دهه اخیر

در این دوران، اصول جدید در سیاست خارجی بر تنش­زدایی و همزیستی مسالمت­آمیز و کسب اعتبار جهانی تأکید می­کرد. اشکال دوم: اینگونه تعاریف نیز – برعکس تعاریف قبل که جامع نبودند – مانع اغیار نیستند و اعم از پدیده سیاسى خواهد بود; زیرا، چنانکه توضیح داده خواهد شد هر اعمال قدرتى را نمىتوان سیاست نامید; بلکه، سیاست مساوى با یک نوع خاص از قدرت است که در محدوده سیاست و علوم سیاسى جاى دارد و داراى قیود ویژهاى است که آنها را بیان مىکنم. بطور خلاصه باید گفت؛ تجربه 30 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به ما می گوید که به نحو قابل توجهی، جهت گیری و شیوه رفتاری دولت در عرصه بستگی به دقایق فرهنگی و هویتی نخبگان حاکم در هر مقطعی دارد. هدف نهایی این همنشینی، ایجاد چشمههای فناوری و تسهیل فرایند جذب، ارتقا و انتشار آن است، به نحوی که تمامی و یا بخشهای عمدهای از فعالیتهای منتهی به محصولات فناوری در این پارکها به صورت حرفهای قابل انجام باشد. به هر صورت دولت ایران قابل اتکاء بودن شهادتهای شاهدانی مانند ابوالحسن بنی صدر، که حکم دادگاه بر اساس شهادت آنها صادر شد، را زیر سؤال برده بود.

در حقیقت، تفاوت این تعاریف با تعاریف قبل، تفاوت عام و خاص است، زیرا محور تعاریف نخست هم قدرت است ولى در یک شکل خاص; یعنى، قدرتى که در داخل بنیادهاى حکومتى است و به وسیله نهادهاى خاص حکومتى اجرا مىشود; در صورتى که در این تعاریف، مطلق قدرت اعم از اینکه به صورت نهاد رسمى باشد یا نباشد مورد توجه خواهد بود. 33- توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت. ما اطلاعات شخصی شما را به مدتی که برای تحقق اهداف گردآوری اطلاعات لازم است یا تا زمانی که قانون ایجاب میکند نگهداری میکنیم؛ اهداف مذکور، در این سیاست حفظ حریم خصوصی یا هر سیاست مشابه دیگر برای محصول یا خدمات خاص آمده است. برای اهداف و مقاصد مندرج در این سیاست حفظ حریم خصوصی، ممکن است اطلاعات شما مطابق با قوانین مربوطه به این مراکز داده منتقل شود. نامیده میشود. مقاله حاضر با هدف بررسی و تحلیل آینده نگاری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تجربه کشور چین (در افق 2020) و ژاپن (در افق 2035) را مورد کنکاش قرار داده است. امروزه، دیگر یک رشته یا زمینه فنی خاص، بدون تلفیق و همگرایی طیف وسیعی از علوم و فناوریها نمیتواند برای حل یک چالش مشترک فرارشتهای مورد استفاده قرار گیرد.

طبق گزارش شورای اروپا، همگرایی همواره بستری مهم برای نوآوری بوده است، زیرا پیشرفتهای مهم در فناوری، اغلب در مرز بین فناوریهای مختلف و بخشهای صنعتی رخ میدهد. در واقع همگرایی فناوری، چیزی فراتر از تلفیق رشتهها و فناوریهای مختلف است. نتایج نشان میدهد در ژاپن فناوریهای «امنیت اطلاعات» از نظر شاخص اثرهای اجتماعی، شاخص اثرهای اقتصادی و شاخص اهمیت، فناوریهای برتر آینده شناخته شده اند و سال تحقق آنها تقریباً در فاصله 2012 تا 2017 خواهد بود. هرچند مکتب «نو سازی» که بر پایه اقتصاد و توسعه اقتصادی شکلگرفته بود غلبه خود بر نوسازی سیاسی را تا مدتها حفظ کرد، اما به تدریج نگرشهای جدیدی در توسعه سیاسی به وجود آمد بهگونهای که از سه جریان عمده در نظریات توسعه سیاسی میتوان یادکرد. در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر هزینة سرمایه و عملکرد شرکتها را بررسی کردند. در این نظام سیاسی مانند دیگر نظامها ارائه تصویری از جهان بهتر و طرّاحی شیوههایی برای رسیدن به آن از رسالتهای عمده حکومت است. همچنین، به طور متوسط فاصلة زمانی میان تحقق فناوری و پذیرش و بهکارگیری آن در جامعه، 3/5 سال خواهد بود. بر اساس گزارش معاونت پژوهشهای اقتصادی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، «کلیه فناوریهایی که در جمعآوری، انتقال، ثبت، پردازش، انتشار و نمایش اطلاعات به بشر کمک میکند» را فناوری اطلاعات و ارتباطات میگویند.

فناوری چاپ سهبعدی ساختمان با استفاده از بتن مخصوص برای نخستین بار در کشور ساخته شد، در این روش نوآورانه، احداث بناهایی که فرایندی وقتگیر و هزینهبر دارند، با کمک فناوری چاپ سهبعدی و فرآورده بتن ساخته شده در کشور، روند احداث با سرعتی حداکثر تا ۱۰ برابر روش پیشین انجام میشود. با توجه به نیاز صنایع گوناگون موجود در کشور، منطقه و بهویژه استان، در حوزه علوم و فناوریهای نوین، دانشكده علوم و فناوریهای نوين دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته از سال ۱۳۸۶ با تکیهبر اعضای هیئتعلمی، دانشجویان و کارکنان توانمند، متعهد و پرتلاش نسبت به تولید و اشاعه دانش در این حوزه ، فعالیت خود را آغاز نموده است. ۸. برنامه ریزی برای تأمین نیازهای آموزشی کارکنان از طریق برگزاری دوره های آموزشی لازم در سطح وزارتخانه با موافقت مراجع ذیربط و رعایت مقررات مربوطه. ۱۵. صدور مجوز به منظور اجرا در تالارهای عمومی سطح کشور. ۱۳. انعکاس­نحوه، روش وموضع گیری های تبلیغاتی و رسانه­ای شوراها به مقامات و نهادهای تصمیم ساز در کشور. هیچگاه لازم نیست که ما در امور تخصصی تولید برق و انتقال آن دخالت کنیم و وقت و توان خود را برای آن خرج نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید