اگر روابط با غرب آگاه و هوشمند نباشد، چه موازنهای صورت میگیرد!؟

اینجا ایران نوعی محدودیت استراتژیک برای مخالفت با سیاست ها و اهداف روسیه در سوریه دارد، لذا بطور تاکتیکی خود را با ژئوپلتیک قدرت سوریه برای دستیابی به یک هدف بزرگتر یعنی حضور کمرنگ آمریکا در منطقه در وضعیت کنونی سازگار کرده است. قوم “هان” بزرگترین گروه قومی و بومی چین است و 92 درصد از جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. آمار، نشان میدهد که همه استانهای کشور ما به طور یکسان از سیاستهای تنظیم خانواده تبعیت نمیکنند. کشورها در بسیاری از مواقع، به منظور دستیابی به اهداف راهبردی در یک منازعه ژئوپلتیک یا تنظیم روابط اقتصادی، سیاست خارجی خود را با اهداف تاکتیکی به پیش می برند. در عصر کنونی، کشورها بر اساس منابع موجود ملی و محدودیت های استراتژیک خود سیاست سازگاری و تعادل با محیط ژئوپلتیک خود را تنظیم می کنند. منظور اینکه محدودیت های استراتژیک کشورها و نیاز به تعامل، کانون تاکتیکی یا استراتژیک بودن روابط کشورها را تعیین می کنند.

این تحول، خود ماهیت و نوع مداخله گری به شکل جنگ های متعارف توسط قدرت های خارجی را به دلیل بالا بودن هزینه های اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آنها به چالش می کشد و از این لحاظ نوع جدیدی از «موازنه وحشت» بین کشورها شکل می گیرد که خود می تواند در نهایت منجر به کاهش تنش و ایجاد ثبات نسبی شود. اکنون که تحولات جاری منطقه بزرگتر غرب اسیا بر سه مفهوم «دولت»، «سنت و ایدئولوژی»، و «جنگ» تأثیرات جدی داشته و ماهیت آنها را تغییر داده اند. در کنار اصول چهارگانه فوق، چین در سیاست خارجیاش نیز به پنج اصل همزیستی مسالمتآمیز یعنی احترام متقابل به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم تجاوز، عدم مداخله در امور دیگران، برابری و نفع متقابل و همزیستی مسالمتآمیز با سایر کشورها را در دستور کار خود قرار داده است و از این رهگذر ضمن دستیابی به صلح و ثبات منطقهای و جهانی، از هر گونه تنش با همسایگان و قدرتهای مهم پرهیز میکند. چین بهعنوان پرجمعیتترین کشور جهان حدود ۳۵ سال سیاست کنترل جمعیت را اتخاذ کرد، حاصل این سیاستها معضلات اجتماعی مانند ناتوازن نسبت دختران و پسران بود.

شأن و حیثیت مهرداد با آمدن هیئت سفارت چین که از جانب”ووتی”فرستاده شده بود افزونی گرفت (33) .فرستادن سفیر به چین و روم پیوندی میان چین و روم پدید آورده و در این زمان پارت بیگمان نیرویی جهانی به شمار میرفته است (34) .در حدود سال 115 قبل از میلاد مهرداد با امپراتور چین معاهدهای مبنی بر تسهیلات بسیار در امور تجارت بینالمللی منعقد کرد که در آن ایران، به عنوان کشور ترانزیت، حلقه ارتباطی را که دارای اهمیت اساسی بود تشکیل میداد (35) . از این طریق بیشتر برای غرب اهمیت می یابد و همین تحول خود روس ها و چینی ها را به سمت ایران بیشتر سوق می دهد. افزایش سریع وزن چین در اقتصاد و تجارت بینالملل، به همان میزان افزایش مبادلات تجاری آن كشور با مناطق و كشورهای مختلف را موجب شده است. بجای آن می توان از مفهوم توسعه «همکاری های جامع» استفاده کرد که قطعا به نفع منافع کشورمان است. ایران واقعیت حضور قدرتمند روسیه در سوریه را به دلیل وجود پایگاه های نظامی این کشور و اهمیت سوریه در معادلات مدیترانه ای رقابت روسیه با ناتو پذیرفته است. اهمیت راهبردی اندونزی بر سه پایه کلیدی استوار است.

اجازه دهید این را در قالب سه مفهوم مدل سازی کنم. مثلا این سه کشور، برای مقابله با دشمن مشترک خود یعنی تروریسم داعش و القاعده، با بهره برداری از تقدس ضرورت بقای کشور، حمایت از ملت ها، و امنیت ملی و یا حتی منفعت اقتصادی در شرایط ایجاد ثبات در منطقه، که به نوعی برگرفته از فرهنگ سنتی-ایدئولوژیک و ویژگی های تاریخی-اجتماعی این کشورهاست، به همکاری با یکدیگر در قالب «روند امنیتی آستانه» و «مذاکرات نشست سران» پرداخته اند که در مقطعی هم موفق عمل کرده است. در مورد نوع «دولت»، شاهد تقویت حکومت های حداکثری به جهت تقدس یافتن بیشتر مسائل مربوط به امنیت و بقای کشورها در دنیای هرج و مرج گونه کنونی هستیم. در مورد مفهوم «جنگ» هم کاملا مشهود است که توجیه ورود جنگ برای حفظ امنیت و بقای «دولت» بتدریج تقویت شده، ضمن اینکه بر کارآمدی و مشروعیت جنگ های نامتقارن هم افزوده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید