انزواطلبی سیاسی و سیاست درهای باز چین – سرزمین زبان

از آنجایی که چین ساخت این بندر را به عهده دارد در آینده می تواند کنترل این بندر به دست گیرد و مهمترین نقش ممکن را بازی نماید. چین حد اقل می خواهد به عنوان یک بازیگر در کنار کشور های مختلف در افغانستان نقش بازی کند. در کنار این مسئله، حضور ایالات متحده آمریکا در افغانستان عامل دیگری شده است که چین در افغانستان به عنوان یک بازیگر سیاسی حضور داشته باشد در صورت ممکن در سطح بین الملل بر ایالات متحده آمریکا فشار وارد نماید. روند این ائتلاف که با سیاستهای یکجانبهگرایانه ترامپ افزایش یافته بود، با تشدید تنشهای چین با آمریکا در شرق دور و روسیه با کشورهای غربی در شرق اروپا، بیشازپیش گسترش یافت. از سوی دیگر حوزه روابط ایران با کشورهای آسیایی اراده محور نبوده بلکه فرصت محور بوده است. بهر حال ووتی امپراتور چین که از سلسله هان بود در نظر داشت روابط خویش را با پارت استوار کند تا بلامانع به تجارت بپردازد (30) .”ووتی”، “چانک کی ین”را به پایتخت پادشاه اشکانی گسیل داشت وی و همراهانش با عزت و احترام پذیرفته شد و هنگام بازگشت هیئتی از طرف شاه ایران با آنها همراه گشت.این هیئت هدایی، که از آنجمله تخم شتر مرغ و تعدادی شعبده باز و جادوگر بود، به چین برد (31) .”مهرداد نه فقط اولین پادشاه ایرانی است که باب ارتباط و مناسبات با جمهوری بزرگ غرب باز نمود بلکه سفیر چین را نیز به دربار خویش پذیرفته است (32) “.

بازی چین در قبال مسئله هسته ای ایران و کره شمالی صرف به خاطر منافع اقتصادی شان بوده است. دوم، مقامات دولتی پس از سالها تجربه در برنامه ریزی اقتصادی، نواقص سیستم برنامه ریزی شده و نیاز به تغییر را درک کرده بودند. برای مثال کشوری مانند چین برنامه محوری بزرگی را اعلام میکند که ضروری است ما نسبت و جایگاه و میزان بهرهگیری و بهره وری خود را در آن تعریف کنیم. دو کشور که چندین سند همکاری در خصوص انتقال فناوریهای نسل نوی اینترنت، تجارت الکترونیک، برنامه هستهای و حوزه کشاورزی به امضا رسانده بودند، در سال گذشته گفتوگوهایی پیرامون انتقال انرژی از جمله احداث خطوط لوله گاز و انرژیهای برق و زغال سنگ نیز به انجام رساندند. برای اینکه تبدیل به یک ظرفیت و هاب بزرگ برای یوراسیا شود نیاز به همکاری نزدیک وموثر دارد. وی در پایان گفت: به عنوان مثال همکاری ایران، ترکیه و عراق در این حوزه با توجه به کانال یوراسیایی بسیار نقش تعیینکنندهای دارد. به گزارش خبرآنلاین، محمدفرهاد کلینی گفت: یکی از دیگر مواردی که در سیاست خارجی دولت سیزدهم شاهدش هستیم داشتن توازن است. گزارش وزارت تجارت چین نشان داد سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چین ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ جهش کرده و به رکورد تاریخی هزار میلیارد یوآن رسیده است.

در زمینه مسائل منطقهای نیز چین هیچ بدش نمیآید تا از اهرم ایران برای عقب راندن آمریکا از خلیجفارس استفاده کند بنابراین در موضوعات مختلف مثل بحرانهای سوریه یا حتی افغانستان همسویی بیشتری با تهران نشان میدهد. وی افزود: بنابراین برای اجرای سیاست خارجی متوازن نیازمند وزن هستیم و از همین رو تولید توازن در سیاست خارجی ابزار، لوازم، روندها و عناصر اصلی خود را میطلبد. در اواخر سلسله ” مینگ ” تمرکز سرزمین بیشتر مشاهده می شد . بنابراین، این مهمترین تغییرات در سیاست خارجی چین می باشد. با این حال کارشناسان می گویند همانگونه که مداخله دولت برای اعمال محدودیت در فرزنداوری نادرست است تکلیف دولت به فرزنداوری نیز مشکل ساز است ، «ژانگ» از محققان حوزه جمعیت شناسی چین در این ارتباط می گوید: تحمیل محدودیت برای تولد در گذشته اشتباه بود و تشویق برای تولد بیشتر امروز نیز به همان اندازه اشتباه است وقتی یک اقتصاد به سطح معینی توسعه یابد، جمعیت به طور طبیعی شروع تنظیم می کند. از آنجایی که جنوب شرق آسیا در سال های اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظه داشته است بندر گوادر به خاطر نزدیکی می تواند سبب جذب سرمایه های زیادی می شود.

تبادلات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بین چین و سایر کشورهای قاره ی آسیا و آفریقا ارتقا یافت.علاوه بر این بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا از سفرهای دریایی جِنگ هه تاثیر پذیرفته و آداب جدید بسیاری به فرهنگ آنها افزوده شد. در طی این هفت سفر دریایی جِنگ هه به بیش از سی کشور از جمله جزایر سوماترا و جاوا در اندونزی، کشورهای عرب و کوژیکوده در هندوستان سفر کرد. کشورهای ما نقش تثبیتکننده مهمی را در محیط چالشبرانگیز بینالمللی امروز ایفا میکنند و دموکراتیزه کردن نظام روابط بین دولتی را برای عادلانهتر و فراگیرتر کردن آن ترویج میکنند. اگر قیمت ارز در میان معاملات آنها تغییر کند، مردم بهراحتی میتوانند به صرافیهای دولتی مراجعه کنند. الگوي چين از آن جهت قابل بررسي است كه بكار گرفتن آن موجب نارضايتي صاحبان ثروت نميشود؛ برعكس ثروتمندان همه كشورهاي جهان از اين الگو با رضايت كامل استقبال ميكنند و سرمايه خود را در چين بكار ميگيرند بدين وسيله هر دو طرف از اين كار سود ميبرند. متاسفانه با غرب خصوصا اروپا یک امتداد نارس و غیر منسجم و صرفا توأم با تهدید و فرصت در حوزه قبلی داشتیم، البته اگر بخواهیم آن را به عنوان نگاهی جمعبندی پذیرفتهشدهای قبول کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید