اخلاق یعنی چه ؟

حال از آن جا که کمال نهایی انسان رسیدن به قرب خدا و بهره وری از صفات پروردگار است؛ هرآنچه انسان را از مقصد و مسیر منحرف نماید و از توجه به خدای متعال باز دارد، رذیلت اخلاقی به حساب می آید؛ مانند: خودخواهی، پیروی از هوای نفس، عجب و خودبینی، کبر و نخوت، دروغ، حسد و بخل، حب دنیا، غیبت، تهمت، ریا و هر گناه و نافرمانی ای که خدای متعال نسبت به آن غضب می نماید. بنابراین کمال انسان و مطلوب نهایی او در هرچه نزدیک تر شدن به سرچشمه هستی و قرب پروردگار می باشد.

نادیده گرفتن اصول سیاسی اسلام ، انقلاب و جمهوری اسلامی ، جدا شدن از ملت ، تباهی و بده بستان با دشمنان آنها ، جاسوسی برای بیگانگان و مانند آن از بدترین نوع خیانت است که امکان بروز آن در عرصه های سیاسی وجود دارد و هر سیاستمدار مؤمنی باید به شدت مراقب خویش باشد تا خدای ناکرده به آن آلوده نگردد . دارد و به وسیلهی آنها اعراض را درک میکند، حس باطنی و اخلاقی نیز دارد که به وسیلهی آن خصوصیت اخلاقی افعال را احساس میکند. 1. چیزی یا کسی درک شده و به عنوان تهدیدی برای هنجارهای اجتماعی و منافع جامعه یا جامعه در نظر گرفته می شود.

1. مقامات و سیاست گذاران با تهدید، واقعی یا درک شده با قوانین یا سیاست های جدید پاسخ می دهند. 3. رسانه های خبری نشان دهنده نماد نمادین تهدید، باعث افزایش نگرانی های عمومی می شوند. بسیاری از جامعه شناسان متوجه شده اند که کسانی که در نهایت از نگرانی های اخلاقی بهره مند شوند، منجر به افزایش کنترل جمعیت و تقویت اقتدار مسئولین می شود . بسیاری از بحرانهای اخلاقی که غرب گرفتار آن میباشد بدلیل عدم توجه به ارزشهای الهی در مبحث اخلاق می باشد.

لذا اگر بخیلی که سرشت او بخل ورزی و عدم بخشش است، احیاناً بخششی کند، این کار او خُلق بخشش به حساب آمده و از نظر اخلاقی دارای ارزش مثبت است. اصل عدم شراکت در اعمال شرورانه بیان میکند که سازمان فقط در شرایطی باید به سایرین کمک کند که شایستگی دریافت کمک وی را داشتهباشند. اخلاق زیست محیطی نیز احکام ارزشی حاکم بر مناسبات انسان با طبیعت (گیاهان، حیوانات، مراتع و جنگل ها، آب ها و به طور کلی زیست بوم و نهایتا زیست کره) را بیان می کند.

به همین ترتیب، ترس از اخلاق اغلب بر کلیشه های شناخته شده متکی است و آنها را تقویت می کند. پارهای دیگر از ملکات، توانمندیهای «ذهنی» هستند و بهدست آوردن آنها «تربیت ذهن» به شمار میرود. دسته دیگری از ملکات، صفات «روحی» و «قلبی» انسان است که در کتب اخلاقی به آنها پرداخته شدهاست. همانگونه که در بحث گذشته گفتیم، مسائل اخلاقی بستگی به معیارهای سنجش زائیده از جهانبینیها دارد; آنها که اصل و اساس را، جامعه – آن هم در شکل مادیاش – میبینند، چارهای جز قبول نسبیت در اخلاق ندارند; زیرا جامعه بشری دائما در تغییر و تحول است و شکل مادی آن پیوسته دگرگون میشود; بنابراین، چه جای تعجب که این گروه مرجع تشخیص اخلاق خوب و بد را افکار عمومی جامعه و قبول و رد آن بدانند.

رفتار آدمی به گونهای نامشهود تاثیر شگرفی بر معادلات گوناگون سازمانی و ملی و در گسترهای وسیع تر جهانی گذاشته و بشر امروزی معیارهای اخلاقی متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژهای به حسب آن از خود بروز میدهد. در گذشته بیشتر اخلاق فردی حاکم بود و هرکس برحسب تربیت خانوادگی، معتقدات مذهبی و رعایت ارزشهای قابل قبول تا اندازهای حد خود را نگه میداشت، ولی در دوران جدید، معیارهای گذشته دگرگون شده و تراکم جمعیت در شهرها، همه را نسبت به همدیگر ناشناس کرده و بر نیازها و برخوردها افزوده است. از آنجا که در جامعه کنونی زندگی بدون در نظر گرفتن اجتماع و مناسبات اجتماعی قابل تصور نیست؛ لذا انسان عصر حاضر، بدون ارتباط با دیگران قادر به برآوردن نیازهایش نیست؛ انسان برای برقراری ارتباطی معقول و با در نظر منافع طرفین، نیازمند داشتن اخلاق است.

این وحشت اخلاقی خاص به تقویت و تقویت اقتدار اجتماعی رهبران مذهبی محلی کمک کرد؛ زیرا جادوگری به عنوان نقض و تهدید به ارزشهای مسیحی، قوانین و نظم در نظر گرفته شد. کوهن در سال 1972 کتابی با عنوان ” شیاطین عامیانه و پریشانی اخلاقی” تئوری اجتماعی ترس از اخلاق را معرفی کرد. کوهن پیشنهاد کرد که پنج مجموعه کلیدی از بازیگران درگیر در روند ترس اخلاقی وجود دارد. کوهن از مطالعه خود در مورد این جوانان و رسانه ها و واکنش عمومی به آنها، یک نظریه از ترس اخلاقی را که پنج مرحله از این فرآیند را تشکیل می دهد، تدوین کرد.

نظام اخلاقی اسلامی انسانمدار است و برای اخلاق انسان میتوان چهار رابطه تعریف کرد. نگرانی عمومی ناشی از گزارش های خبری در مورد این موضوع بود، از جمله ویژگی هایی که در آن پس اولین بانوی نانسی ریگان در حمله ای در یک خانه کرانه ای در مرکز لس آنجلس شرکت کرد، حمایت از رای دهندگان را برای قوانین مواد مخدر تضمین کرد که در آن کالاهای فقیر و کارگران را مجازات می کرد داشتن تقریبا هیچ توجهی به طبقات متوسط و بالاتر. بسیاری از جامعه شناسان خط مشی ها، قوانین و دستورالعمل های محکومیت “جنگ علیه مواد مخدر” را با افزایش نظارت بر محله های فقیر، محله های شهری و میزان زندان که از طریق حال حاضر افزایش یافته است، اعتبار می دهند.

بسیاری از کارمندان حداقل کاری که از آنها انتظار می­ رود انجام می ­دهند و نه بیشتر، در حالی بعضی دیگر فراتر از اینها رفته و بیشتر از سطح انتظار می ­درخشند. در طول تاریخ بسیاری از اخلاق اخلاقی وجود داشته است، برخی از آنها کاملا قابل توجه است. در چگونگی ارتباط انسان با جامعهی پیرامون، محورهای متعددی در گفتار و رفتار پیامبراکرم(ص) وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنیم. صداقت و راستی در گفتار و اعمال فرستادگان الهی موجب جلب اطمینان مردم به پیامآوران الهی میشود و زمینه را برای پذیرش دعوت آنها فراهم می آورد.

گردد. مکاتبی هم که در این زمینه اظهار نظر کرده اند، به این امر توجه داشته اند اما در تشخیص کمال حقیقی انسان به خطا رفته اند. از نظر اسلام، فضیلت فعل اخلاقی، به تأثیرگذاری آن فعل در رسیدن به کمال انسان بستگی دارد؛ از این رو هر فعلی که در بازسازی روح آدمی و وصول به کمال نهایی تأثیر بگذارد فضیلت و در غیر این صورت، رذیلت اخلاقی شمرده می شود؛ البته مراد و مقصود، آن فعلی است که با اراده و اختیار آدمی انجام بپذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید